Ledenbrief nummer
Lbr. 14/015

Samenvatting
De bestaande modellen voor het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en voor de verordening op de raadscommissies dateren uit 2010. Het is een goede gewoonte om voor de raadsverkiezingen deze modellen te herzien en up-to-date te brengen. Ook nu is dat gebeurd. Dit keer mede in het kader van het Project Kwaliteit Modelverordeningen, onderdeel van het programma Beter en concreter, goede regels - gerichte service, waarbij al onze modelverordeningen doorgelicht en zo nodig aangepast worden. Beide modellen zijn hierdoor ingrijpend gewijzigd. De hoofdstukindeling is kritisch bekeken en aangepast. overbodige bepalingen zijn geschrapt, andere bepalingen zijn samengevoegd of verplaatst en vaak geredigeerd. Bij de herziening van beide modellen is gebruik gemaakt van het Forum Gemeenterecht op VNG-net. Gemeenten hebben daar vanuit hun praktijkervaring input geleverd en conceptversies becommentarieerd. Het resultaat bestaat naar onze mening uit twee sterk verbeterde modellen; minder omvangrijk wat betreft aantal bepalingen, logischer ingedeeld en duidelijker opgeschreven.