Ledenbrief nummer

Lbr. 20/020

In verband met de coronacrisis heeft het VNG-bestuur de ALV van juni voorlopig uitgesteld tot medio september. In het belang van de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan wordt met de onderhavige ledenraadpleging een beperkt aantal voorstellen aan de leden voorgelegd. Het gaat daarbij onder meer om het contributievoorstel en de voorstellen rond Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). In deze ledenraadpleging behouden de leden het recht van amendement en is net als in de ALV sprake van een gewogen aantal stemmen per gemeente. Deze ledenraadpleging zorgt ervoor dat de gemeenten in hun begrotingen tijdig rekening kunnen houden met de financiële bijdragen en geeft de VNG zekerheid bij het uitvoeren van haar van activiteiten en de financiering daarvan in de komende maanden. De voorstellen die in deze ledenraadpleging door de leden worden gesteund worden formeel ter bekrachtiging voorgelegd in de ALV medio september.

Gemeenten kunnen tot vrijdag 5 juni a.s. amendementen indienen op de voorstellen in deze ledenraadpleging. Als het VNG-bestuur een amendement overneemt, wordt het betreffende bestuursvoorstel aangepast en wordt alleen het aangepaste bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd. Indien het bestuur een amendement niet overneemt wordt aan de leden het bestuursvoorstel en het geamendeerde bestuursvoorstel voorgelegd.

Deze werkwijze heeft tot gevolg dat gemeenten hun stemmen pas kunnen uitbrengen nadat het bestuur op eventuele amendementen heeft gereageerd en de definitieve voorstellen aan de leden zijn toegezonden, zo spoedig mogelijk na 5 juni a.s. Gemeenten kunnen tot 26 juni a.s. stemmen.

NB) Het stemformulier wordt tijdig toegezonden aan de gemeentesecretarissen.