Ledenbrief nummer
Lbr. 22/045

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Een nieuwe aanpak voor stikstofreductie om stikstofgevoelige natuur te beschermen is noodzakelijk, omdat sinds 2019 de vergunningverlening voor allerlei ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijfsontwikkelingen stokt. Het rijk koerst daarbij op een duurzame landbouwsector die functioneert in samenhang met het natuurlijke systeem van bodem, water en klimaat. En het rijk probeert tegelijkertijd met allerlei ingewikkelde juridische constructies vergunningen toch nog te verlenen. De recente kamerbrieven over de stikstofreductie en de perspectieven voor de agrarische sector van het ministerie van LNV zijn hiervoor de eerste uitwerking.