Ledenbrief nummer
Lbr. 18/019

In de aanloop naar de ALV van 27 juni a.s. gaan wij in deze ledenbrief in op:

  • onze inzet in de afgelopen periode richting het nieuwe kabinet
  • het Interbestuurlijk Programma (IPB) met kabinet, provincies en waterschappen
  • de toezeggingen van het kabinet op vier belangrijke knelpunten in het sociaal domein
  • het financieel perspectief van gemeenten in de komende raadsperiode.

In de afgelopen periode was onze inzet richting het nieuwe kabinet gericht op drie doelen: gelijkwaardige samenwerking, meegroeien van het gemeentefonds met de rijksuitgaven (“samen trap op, trap af”) waarbij de voeding van het gemeentefonds is gebaseerd op het “brede begrotingskader” en de oplossing van hardnekkige financiële problemen in het sociaal domein.

Het bestuur heeft op 14 februari overeenstemming bereikt over de “programmastart IBP”. Dit bevat uitgangspunten voor samenwerking en meegroeien van het gemeentefonds met de rijksuitgaven.

Parallel is met het kabinet gesproken over vier knelpunten in het sociaal domein: stapeling van tekorten voor een aantal gemeenten, tekorten in de Bundeling Uitkeringen inkomensvoorzieningen (BUIG), volumegroei in de uitgaven voor jeugd en de gevolgen van openeinde regelingen.

De afspraken met het kabinet op deze knelpunten maken geen deel uit van het IBP. Wel bepalen deze afspraken samen met het IBP het financiële kader voor de komende periode.

Het VNG bestuur zal het IBP met een positief advies ter bekrachtiging aan u voorleggen in de ALV van 27 juni a.s. Daarnaast worden voorstellen voorgelegd voor een Fonds Tekortgemeenten en legt het bestuur verantwoording af over de uitvoering van eerder door de ALV aangenomen moties over  het sociaal domein.

Bijlage(n)