Ledenbrief nummer
Lbr. 19/030

In de ALV van juni 2018 is het traject rond Gemeenten 2024 gestart. Na twaalf provinciale bijeenkomsten en gesprekken met de netwerken presenteren wij u hierbij ‘Gemeenten 2024’. Met dit stuk willen we agenderen, prioriteren en richting geven aan hoe de vereniging werkt. Wij vragen de ALV instemming op een aantal koersbepalende thema’s.

Gevraagde besluiten

 1. ‘Gemeenten 2024’ vast te stellen als verenigingsstrategie, met daarin als uitwerking:
  1. We werken aan versterking en doorontwikkeling van de representatieve én de participatieve democratie en ontwikkelen scenario’s voor de toekomst van het lokaal bestuur;
  2. We geven een nadere invulling aan het begrip solidariteit binnen de vereniging door een pro-actievere rol te pakken bij verdelingsvraagstukken en regio-specifieke aangelegenheden;
  3. We gaan -op basis van wederkerigheid- de condities aanscherpen waaronder we met het Rijk en andere overheden samenwerkingsprogramma’s uitvoeren, in lijn met de aanbevelingen van de Raad van State. Uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied is daarbij een belangrijke voorwaarde;
  4. We verkennen de wenselijkheid van uitbreiding van onze gezamenlijke uitvoeringsactiviteiten binnen de GGU. Deze verkenning zal op de BALV 2019 geagendeerd worden;
  5. We beschouwen het stuk tevens als de VNG-Kadernota 2020.
Volledige brief