Ledenbrief nummer
Lbr. 20/030

In verband met de coronacrisis hebben wij, het bestuur van de VNG, de ALV van juni voorlopig uitgesteld tot medio september. In het belang van de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan hebben wij besloten om een ledenraadpleging te houden. Op 15 mei jl. hebben wij daartoe zes voorstellen in concept aan u voorgelegd. Tot 5 juni jl. konden op deze voorstellen amendementen worden ingediend. Er zijn drie amendementen ingediend op het contributievoorstel VNG voor 2021. In deze ledenbrief leggen wij de definitieve voorstellen aan u voor. De vijf voorstellen waarop geen amendementen zijn ingediend worden ongewijzigd aan u voorgelegd.

De drie amendementen op het bestuursvoorstel voor de contributie zijn van gelijke strekking en pleiten alle voor beperking van de door ons voorgestelde contributiestijging van 3,9% tot een stijging van 2,9%. Wij nemen deze amendementen op het contributievoorstel niet over. Dat betekent dat u bij stemming 3. “VNG contributievoorstel 2021” kunt kiezen tussen het bestuursvoorstel (3,9%), het geamendeerde voorstel (2,9%), een tegenstem of een onthouding van stemmen. In deze ledenbrief gaan wij nader in op de amendementen en onze reactie daarop.

Het stemformulier wordt vandaag toegezonden aan alle gemeentesecretarissen. De gemeenten kunnen stemmen tot en met vrijdag 26 juni a.s. Het gaat in deze ledenraadpleging om een gewogen stemming, zoals die ook geldt voor ledenvergaderingen. In de week van 29 juni a.s. zullen wij de uitslag van de ledenraadpleging bekend maken. De uitslag van de ledenraadpleging wordt ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd in de uitgestelde ALV na de zomer.