Ledenbrief nummer

ECFD/U201600877

Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,

Recent is door de Eerste Kamer de Omgevingswet vastgesteld. Met de Aanvullingswet geluid die nu in consultatie voorligt, wordt een deel van de vernieuwde geluidswetgeving aan deze Omgevingswet toegevoegd. Doel van de vernieuwing is een betere bescherming tegen geluidhinder, vereenvoudiging van het bestaande stelsel en vergroting van de decentrale afwegingsruimte.

De Aanvullingswet geluid gaat verder in de lijn van de ingezette beleidsvernieuwing. De wet draagt bij aan de mogelijkheden om een integrale afweging over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving te maken en biedt een vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte. Wij staan daarom overwegend positief tegenover deze nieuwe wetgeving.