Ledenbrief nummer
Lbr. 19/007

In november 2018 zijn in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie afspraken gemaakt over de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de financiering daarvan. Het kabinet heeft hiervoor € 20 miljoen beschikbaar gesteld, waarvoor nu drie trajecten worden gestart.

In het bestuursakkoord is ook herbevestigd dat gemeenten, waterschappen en provincies via stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda´s de opgaven eind 2020 in beeld hebben gebracht.