Ledenbrief nummer
ECFD/U201601303

Geachte heer Kuijpers,

Op 1 juli 2016 hebben we van u de consultatieversie van de AMvB’s Omgevingswet ontvangen. Allereerst spreken wij onze waardering uit voor het vele werk dat uw ministerie heeft verzet na de preconsultatie en de verbeteringen die in de ontwerp-AMvB’s zijn aangebracht. Veel van de punten die gemeenten hebben ingebracht zijn verwerkt. De samenwerking bij de totstandkoming van de AMvB’s hebben wij als positief ervaren en willen wij de komende jaren graag voortzetten bij de verdere uitwerking en invoering van de regelgeving.