Ledenbrief nummer
Lbr. 14/081

Het kabinet besloot onlangs dat 14.000 AWBZ-cliënten gebruik kunnen maken van het Wlz-overgangsrecht. Tot voor kort zou de zorg voor 10.000 van deze cliënten worden bekostigd via de Wmo 2015, de Jeugdwet en/of de Zvw. Het besluit heeft dan ook grote gevolgen voor gemeenten.

De gevolgen liggen op het vlak van financiën, contracten, administratie, communicatie en uitvoering. In deze ledenbrief zetten we de gevolgen op een rij en geven we uitleg om welke doelgroep(en) het gaat.

De ledenbrief benoemt de acties die de VNG van het Rijk verwacht om gemeenten te helpen de gevolgen van het besluit op te vangen. Zo zijn veel gemeenten contractuele verplichtingen aangegaan: de VNG wil compensatie voor de financiële nadelen en extra administratieve lasten. De VNG heeft overigens de indruk dat de doelgroep van 14.000 niet helder is af te bakenen. Er is (en zal in de toekomst) sprake zijn van grensgevallen waarvan het niet (direct) duidelijk is onder welke wet ze vallen. Het gevaar dreigt dat cliënten tussen wal en schip vallen. En gemeenten zien zich geconfronteerd met aanhoudende onzekerheid over hun verantwoordelijkheden en bijbehorende budgetten.