Ledenbrief nummer
Lbr. 22/050

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Op 15 september jl. heeft de Voordrachtscommissie van de VNG haar enkelvoudige voordracht vastgesteld voor de invulling van 217 vacatures van de in totaal 220 opengestelde vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG. De kandidaten voor deze voordracht zijn vervolgens door het bestuur van de VNG op 22 september jl. benoemd tot waarnemer: commissievoorzitter (tevens lid bestuur), lid bestuur, lid commissie en lid colleges. Dit waarnemerschap geldt voor de periode tot aan de Najaars ALV van 2 december a.s. In die ALV worden de tot waarnemer benoemde kandidaten en eventuele tegenkandidaten aan de leden voorgelegd. Door de benoeming van waarnemers kan de bestuurlijke organisatie van de VNG ook in de periode tot aan de Najaars ALV haar taken voor de leden op een goede wijze vervullen. Drie vacatures in het College voor Arbeidszaken konden in deze vacatureronde niet worden ingevuld bij gebrek aan voldoende kandidaten uit gemeenten met 50-100.000 inwoners en 100.000+ inwoners. In bijlage I bij deze ledenbrief ontvangt u het overzicht van de nieuwe samenstelling van bestuur, commissies en colleges.