Notitie 'toepassing woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen: praktijktoets aan de hand van voorbeeldcasuïstiek' (pdf, 164 kB) Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft in opdracht van het ministerie van VWS een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke casussen waarop het woonplaatsbeginsel is toegepast. In deze notitie worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.
1 december 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 7 december debatteert u met staatssecretaris Van Ooijen over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Wij brengen de volgende punten bij u onder de aandacht: Plan van Aanpak dakloosheid De VNG steunt het plan. Er zijn echter factoren die het doel van het Plan tot 2030...
Animatie (video op YouTube) over de betekenis van het woonplaatsbeginsel en het objectief verdeelmodel voor de transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.
Overig
Implementatieplan woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen (pdf, 585 kB) Op verzoek van het ministerie van VWS en de VNG geschreven implementatieplan voor de invoering van het woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen. Hoofdstuk 1 geeft een inleiding en hoofdstuk 2 beschrijft de aanleiding om voor Beschermd Wonen een woonplaatsbeginsel in te voeren. In hoofdstuk...
Handreiking
Deze handreiking geeft inzicht in verschillende financieringsmodellen die gemeenten kunnen hanteren voor beschermd wonen en beschermd thuis. De verschillende 'knoppen' waar gemeenten aan kunnen draaien staan helder beschreven. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. Beschermd wonen kan door gemeenten worden aangeboden als maatwerkvoorziening aan cliënten. Van oudsher is...