Nieuws
14 november 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/043
Geachte leden van college en gemeenteraad, Het kabinet luidt opnieuw de noodklok over het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers, de bij de taakstelling achterblijvende huisvesting van vergunninghouders door gemeenten, en het dreigende tekort aan opvangplekken voor Oekraïense ontheemden. Daarvoor stuurde het kabinet op vrijdag 10 november vier brieven naar de...
Rapport
Het ministerie van BZK wil met het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) meer grip krijgen op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd. Andere doelen zijn dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen met urgentie een woning krijgen. De VNG heeft in de reactie op de...
Woongebouw
29 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie SZW, U vergadert op 5 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen...
Man aan het werk in een plantsoen
16 mei 2023
Brief aan parlement
Met de voorliggende Spreidingswet gaan we de doelstellingen van de wet niet realiseren. Het verdeelsysteem is ingewikkeld en zorgt voor een perverse prikkel. Er ontbreken concrete handvatten om kleinschalige opvang mogelijk te maken. We hebben suggesties voor verbeteringen van de wet uitgewerkt in een position paper.
groep asielzoekers buiten bij opvanglocatie
4 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/016
Geachte leden van college en gemeenteraad, Het kabinet heeft op vrijdag 28 april bekendgemaakt dat er de komende periode wederom grote aantallen asielzoekers worden verwacht. Dit betekent dat de opgaven op het gebied van opvang, huisvesting en integratie nog groter worden. Dat baart de VNG zorgen: door de stijgende aantallen...
Kinderen spelen buiten bij asielzoekerscentrum
Factsheet
De beschikbare opvangcapaciteit van het COA staat onder zeer hoge druk. Een van de oorzaken is de druk op de sociale woningmarkt, waardoor het lastig is om op korte termijn reguliere huisvesting voor vergunninghouders – die nu nog in de COA-opvang verblijven - beschikbaar te stellen. Gemeenten en woningcorporaties werken...
Kinderen spelen buiten bij asielzoekerscentrum