Nieuws
17 mei 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 5 juni debatteert u met staatssecretaris Van der Burg en minister Van Gennip over de initiatiefnota van het lid Podt over ‘Meedoen vanaf dag één’. In de nota worden voorstellen gedaan om ervoor te zorgen dat kansrijke asielzoekers meteen beginnen met taal, scholing en werk...
2 vrouwen in gesprek
20 april 2023
Brief aan kabinet
De VNG vraagt minister Van Gennip en Staatssecretaris Van der Burg om het mogelijk te maken dat asielzoekers tijdens hun procedure aan het werk kunnen en de belemmerende wet- en regelgeving aan te passen. Het verbeteren van de mogelijkheden voor taal, werk en dagbesteding tijdens de asielprocedure werpt, naast een...
Fruitteler en arbeidsmigrant plukt aardbeien en doet ze in een plastic bakje
7 april 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 13 april 2023 debatteert u met minister Van Gennip over inburgering en integratie. De invoering van de nieuwe inburgeringswet (Wi2021) geeft een positieve impuls aan de begeleiding van inburgeringsplichtigen waarbij gemeenten een grote regierol vervullen. Gemeenten zijn de aangewezen partner om de inburgeraar centraal te...
Drie jonge asielzoekers met elkaar in gesprek op de gang van de woonvoorziening
24 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op woensdag 30 november debatteert u met de ministers Dijkgraaf en Wiersma over onderwijs aan vluchtelingen in het po/vo/mbo/ho. Vanuit de VNG hebben we behoefte aan visie: Op onderwijs aan vluchtelingenkinderen Op taalonderwijs aan volwassen Oekraïners
asielzoekerskind aan een tafel met de juf
11 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Maandag 21 november behandelt u het onderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang van de begroting SZW (36200 XV). De VNG vraagt uw aan­dacht voor een aantal knelpunten in de nieuwe Wet Inburgering (Wi2021) die nu, bijna een jaar na inwer­kingtreding naar voren zijn gekomen.
Ondersteuning inburgering
Handreiking
Het rijk heeft de wettelijke taak om de opvang van asielzoekers te organiseren. Het COA is hiervoor de uitvoerende partij. Gemeenten zijn nodig om locaties voor asielopvang mogelijk te maken. Dit voorjaar hebben gemeenten van het rijk ook de opdracht gekregen om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Asielzoekers...
Gemeentelijke opgave asiel- en vluchtelingenopvang 2022