24 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op woensdag 30 november debatteert u met de ministers Dijkgraaf en Wiersma over onderwijs aan vluchtelingen in het po/vo/mbo/ho. Vanuit de VNG hebben we behoefte aan visie: Op onderwijs aan vluchtelingenkinderen Op taalonderwijs aan volwassen Oekraïners
11 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Maandag 21 november behandelt u het onderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang van de begroting SZW (36200 XV). De VNG vraagt uw aan­dacht voor een aantal knelpunten in de nieuwe Wet Inburgering (Wi2021) die nu, bijna een jaar na inwer­kingtreding naar voren zijn gekomen.
Handreiking
Het rijk heeft de wettelijke taak om de opvang van asielzoekers te organiseren. Het COA is hiervoor de uitvoerende partij. Gemeenten zijn nodig om locaties voor asielopvang mogelijk te maken. Dit voorjaar hebben gemeenten van het rijk ook de opdracht gekregen om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Asielzoekers...
22 juni 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 6 juli debatteert u met minister Van Gennip over Asiel en Integratie. Eerder hebben we uw aandacht gevraagd voor de structurele financiering van de onderwijsroute. Op dit onderwerp geven we nu het noodsignaal af. Uit de peilstok van Divosa blijkt dat na 5 maanden na...
Overig
DUO hervat 25 maart het vaststellen van de inburgeringsplicht van nieuwkomers onder de Wet inburgering 2021 (Wi2021). De informatiesystemen zijn dan aangepast. Dit schrijft de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. Door de toenemende nieuwe opvangvormen voor asielstatushouders kwam het voor dat inburgeringsplichtigen aan verkeerde gemeenten...