Handreiking
In deze handreiking vindt u het wettelijk (handhavings)kader, de ruimte voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en inzichten en tips om spontane naleving van de inburgeringsverplichtingen te bevorderen. De handreiking is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij nalevingsvraagstukken in relatie tot inburgering. Daarnaast biedt het relevante...
Overig
De Wet inburgering treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Het doel van deze nieuwe wet is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving, het liefst door middel van betaald werk. Gemeenten krijgen de regie over de uitvoering van de inburgering en...
Overig
Het werkblad ‘Mijn route naar inburgering’ is een praktisch hulpmiddel dat houvast geeft in de gesprekken tussen professional en inburgeraar. Het werkblad brengt de situatie van de inburgeraar in kaart en motiveert om stappen te zetten. Het werkblad ‘Mijn route naar inburgering’ kan een hulpmiddel zijn voor gemeenten bij het...
In de modelverordening nieuwe Wet inburgering zijn een aantal beleidskeuzes en suggesties opgenomen. Deze kunnen óf een plek krijgen in de gemeentelijke verordening óf weggelaten worden, naar gelang de plaatselijke omstandigheden en voorkeuren. Download de Modelverordening nieuwe Wet inburgering (Word, 59 kB)
Handreiking
Wijzigingenoverzicht nieuwe Wet inburgering Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de nieuwe Wet inburgering in werking. Het doel is, net als in de huidige wet, dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving, het liefst via betaald werk. De belangrijkste wijziging in het nieuwe inburgeringsstelsel is...
Handreiking
Handreiking Brede intake en PIP Hoe kunnen gemeenten de Brede intake en het Plan Inburgering en Participatie (PIP) – twee belangrijke onderdelen van de nieuwe Wet inburgering – op een goede manier organiseren? Wat zijn de wettelijke eisen en welke keuzes kan een gemeente zelf maken? Die vragen staan centraal...