9 juni 2021
Brief aan kabinet
Geachte ministers Koolmees en Van Engelshoven, Met deze brief maken wij, G4, G40, P10, Divosa en VNG, op initiatief van de Twentse gemeenten, onze zorgen over de onderwijsroute binnen de nieuwe Wet inburgering aan u kenbaar. We zien op diverse plekken in het land dat aanbieders zich nu niet inschrijven...
Een visie van de VNG, het COA, IPO, de CdK’s en Aedes - in afstemming met de ministeries van BZK, JenV en SZW - die een integrale aanpak in de opvang van asielzoekers tot aan de huisvesting en integratie van statushouders benadrukt.
Overig
Vanwege de aanvullende financiële afspraken die zijn gemaakt voor de Wet inburgering 2021 is er een nieuw financieel overzicht ontwikkeld voor gemeenten. De infographic ‘Financiën Wet inburgering 2021’ biedt inzicht in de type kosten en nadere financiële afspraken.
Overig
Het online magazine ‘Werken in de geest van’ biedt gemeenten inspiratie en handvatten om in de geest van de nieuwe wet te gaan werken. Het staat vol verhalen en interviews, waarin gemeenten praktijkvoorbeelden, best practices en geleerde lessen delen. Online Magazine 'Inburgering in uitvoering: Werken in de geest van'
Handreiking
De handreiking reikt suggesties aan over integraal beleid voeren. Gebruik deze handreiking dan ook ter informatie, ter inspiratie en als document om uit te selecteren wat past bij uw gemeente. De handreiking bevat werkbladen met belangrijke vragen en een checklist op hoofdlijnen die u kunt gebruiken in het lokaal vormgeven...
Presentatie
Vanaf 2022 is het zover, dan treedt de nieuwe Wet inburgering in werking, bedoeld om inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. Gemeenten bereiden zich voor op hun nieuwe regierol. Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG organiseerden online sessies. De presentaties zijn beschikbaar...