Een grondbedrijf dat belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting mag onder bepaalde voorwaarden een winstuitstelpost vormen voor nog te maken kosten. De nieuwsflits gaat in op de vraag of en in hoeverre bij de fiscale jaarwinstbepaling rekening gehouden mag worden met kosten die zich voordoen ná levering van de individuele kavels...
Overig
Beoordeling winstoogmerk grondbedrijf: QuickScan en Post QuickScan Op 6 november 2015 is de Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf gepubliceerd. In deze handreiking is een specifiek hulpmiddel benoemd, de zogenoemde ‘QuickScan’, waarmee gemeentelijke grondbedrijven een eerste indicatie krijgen of er sprake is van een fiscaal winstoogmerk. In bijlage 1 van...
Overig
De notitie bevat informatie over de fiscale openingsbalans in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb). SVLO-notitie Fiscale openingsbalans (11 mei 2017)
Overig
De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft een notitie over de fiscale verwerking van subsidies gepubliceerd. Overheden kunnen als verstrekkende en als ontvangende partij te maken hebben met subsidies. Deze notitie gaat in op de fiscale (cijfermatige) verwerking van een subsidie bij een overheidslichaam als ontvangende partij. SVLO-notitie fiscale verwerking...
Overig
De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft een notitie over verrekenprijzen ('transfer pricing') gepubliceerd. In deze notitie staat een algemene toelichting op transacties tussen gelieerde partijen en het zogenoemde zakelijkheidsbeginsel. Notitie verrekenprijzen (16 december 2016)
Handreiking
De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft versie 3 (Doen) van de Handreiking voor de invoering van de vennootschapsbelasting gepubliceerd. Eerder verschenen de versies 1 en 2 van de SVLO Handreiking voor de invoering van de Vennootschapsbelasting: Willen en Kunnen. Handreiking implementatie Vpb - versie 3: Doen (16 december 2016)