Nieuws
12 oktober 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders openbaar bestuur, U behandelt tussen 17 en 19 oktober 2023 de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Graag geven de VNG en IPO u in de bijlage het gezamenlijk standpunt mee op het aspect van de financiële uitgangspositie van de decentrale overheden.
Close-up van rekenmachine met pen ernaast
2 juni 2023
Brief aan parlement
Het coalitieakkoord kondigde eind 2021 een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten en provincies aan. Vooruitlopend daarop werd de jaarlijkse indexatie van het gemeente- en provinciefonds stopgezet en een korting op beide fondsen doorgevoerd. Sindsdien is er veel onzekerheid over de financiële toekomst voor decentrale overheden vanaf 2026 en daarom keken gemeenten...
Pen en rekenmachine
11 oktober 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Afgelopen vrijdag zijn de antwoorden binnengekomen op de feitelijke vragen die door u zijn gesteld bij de gemeentefondsbegroting. In deze beantwoording viel ons een fors aantal punten op. In deze mail gaan we nader in op de drie belangrijkste zaken vanuit het perspectief van gemeenten. Het...
Zak met geld
21 juni 2022
Brief aan kabinet
De VNG heeft ingestemd met het voorstel van de fondsbeheerders om het volume-accres gemeentefonds voor 2022, 2023, 2024 en 2025 te bevriezen. Daarmee is er ook duidelijkheid over de methode voor het afsplitsen van het deel van het accres voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling bij gemeenten.
winkelend publiek in winkelstraat
2 mei 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/027
Geachte leden van college en gemeenteraad, In deze ledenbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rond de herijking van de verdeling van het gemeentefonds.
Close-up van rekenmachine met pen ernaast
8 april 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/022
Geachte leden van college en gemeenteraad, In deze ledenbrief informeren we u over de voortgang van de gesprekken met het nieuwe kabinet over de financiële positie van gemeenten. Het financieel kader voor de periode 2023 – 2026 is relevant voor de nieuw te vormen colleges. Na onze eerste reactie (‘valse...
Euro's in hand