Podcast
Joan Smithuis en Hub van Wersch spreken in de nieuwste VNG-podcast over collegevorming in Nederlandse gemeenten in de periode 2010-2018. Zij zijn, samen met Joop van den Berg, auteurs van het boek Van campagne tot compromis. Het boek is gebaseerd op hun onderzoek bij tien steden en veertien kleinere gemeenten...
Overig
De VNG en Unie van Waterschappen (UvW) hebben voor de vergoeding van toekomstige waterschapsverkiezingen feitenonderzoek laten doen door Cebeon naar de meerkosten van de verkiezingen op 20 maart 2019. De totale meerkosten van de waterschapsverkiezingen 2019 waren € 11,2 miljoen.
10 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/105
Na 10 jaar heeft de VNG de Model Referendumverordening vernieuwd. De verordening is geheel herzien. De afgelopen jaren zijn er zo'n veertig referenda georganiseerd: twee op nationaal niveau, de rest bij gemeenten. Kennis uit en ervaring met deze referenda zijn gebruikt om de modelverordening te herzien. Om tot een goed...
23 mei 2019
Brief aan kabinet
Bij de voorgestelde wijzigingen van de Kieswet plaatsen we een aantal kanttekeningen, waarvan de voornaamste: het voorgestelde moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is niet goed gekozen. Wij adviseren om eerst de experimenten en nadere besluitvorming met betrekking tot het nieuwe stembiljet af te wachten alvorens het centraal tellen wettelijk...
17 april 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/018
Met deze ledenbrief worden de Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019, de Model Instructie voor de griffier 2019, en de Model Instructie voor de secretaris 2019 aangeboden. De oude modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en oude de modelinstructies voor de griffier en de secretaris zijn kritisch bezien en waar...
21 februari 2019
Brief aan kabinet
TRE/U201900065
Geachte mevrouw Ollongren, Graag geven wij gevolg aan uw verzoek om te adviseren over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet, waarmee de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wordt aangepast. In ons advies beperken wij ons tot de onderdelen van het...