29 oktober 2019
Overige brief
Geachte portefeuillehouder Ruimte of Milieu, Vanaf 25 november kunnen varkenshouders die op 1 of meerdere locaties willen stoppen zich aanmelden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Deze regeling is sinds maandag 14 oktober in te zien, zodat varkenshouders zich kunnen voorbereiden. Om een beroep te kunnen doen op de regeling...
2 december 2019
Brief aan parlement
Naar aanleiding van het verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te komen met een kort position paper over twee wetsvoorstellen over de stikstofproblematiek: het initiatiefwetsvoorstel Tijdelijke noodwet stikstof van de leden Kops, Graus en Van Aalst (allen PVV) en het wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof van de...
29 oktober 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/082
Nadat de Raad van State oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof niet voldeed, is de toestemmingsverlening voor projecten tijdelijk stilgelegd. Inmiddels is een aantal besluiten genomen waardoor het sinds 11 oktober weer mogelijk is om, onder voorwaarden, natuurvergunningen te verlenen. Dat betekent dat projecten weer op gang kunnen worden gebracht...
17 oktober 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw, U heeft vanavond uw plenaire debat over de stikstofproblematiek. Graag willen de gemeenten u informeren over hun standpunt. De VNG ziet in het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek mogelijkheden om op korte termijn de duizenden bouwprojecten die momenteel stil liggen weer vlot te trekken. Na besluitvorming van...
16 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/056
Vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De Raad van State (RvS) heeft op 29 mei jl. geoordeeld dat het PAS onvoldoende is onderbouwd om vergunningen voor nieuwe (of bestaande) activiteiten die stikstof uitstoten te beoordelen. Dit betekent dat ‘toestemming...
17 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders natuur, U heeft donderdag 20 juni uw debat over de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof. Graag willen wij u het gemeentelijk perspectief meegeven.