7 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/065
Geachte leden van college en gemeenteraad, De ruimte in Nederland staat onder druk vanwege de optelsom van vele ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, de energietransitie en economische ontwikkeling. Dat terwijl de draagkracht van de natuur en het water- en bodemsysteem haar grenzen bereikt. Meerdere departementen van het rijk acteren nu door...
10 november 2022
Brief aan parlement
Uw commissie organiseert een rondetafelgesprek over de voortgang rondom gebiedsprocessen. Gemeenten hebben een cruciale rol binnen gebiedsprocessen bij de uitvoering van de verschillende transities in het landelijk gebied: zonder gemeenten geen uitvoering! Niet overal zijn gebiedsprocessen gestart terwijl er op 1 juli 2023 wel een gedragen gebiedsprogramma gereed moet zijn...
27 oktober 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw en natuur van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, U debatteert op 3 november over het advies van de heer Remkes en behandelt in de week van 6 december 2022 de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt mee...
21 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/045
Geachte leden van college en gemeenteraad, Een nieuwe aanpak voor stikstofreductie om stikstofgevoelige natuur te beschermen is noodzakelijk, omdat sinds 2019 de vergunningverlening voor allerlei ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijfsontwikkelingen stokt. Het rijk koerst daarbij op een duurzame landbouwsector die functioneert in samenhang met het natuurlijke systeem van bodem, water...
9 maart 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw en natuur van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, U heeft op 10 maart 2022 het commissiedebat stikstof. Graag brengen wij namens gemeenten onze aandachtspunten in om een constructieve bijdrage te leveren aan de stikstofreductie in Nederland. De 342 gemeenten in Nederland zijn een belangrijke partij...
24 januari 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen en ruimte van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U heeft op 27 januari een overleg met de nieuwe minister over de maatregelen in het coalitieakkoord op het terrein van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De VNG wil u graag namens gemeenten enkele punten meegeven die voor ons en...