17 februari 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw en natuur, U heeft donderdag 23 februari het plenaire debat over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en stikstofproblematiek. Dit thema raakt ook aan het wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277) dat bij uw Kamer aanhangig is. De VNG geeft u graag de volgende...
13 februari 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw en natuur van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, U heeft in de week van 21 februari een plenair debat of een commissiedebat over Stikstofproblematiek. Voor dit debat willen wij namens gemeenten graag opnieuw pleiten voor de zaken die belangrijk zijn voor gemeenten maar die wij...
7 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/065
Geachte leden van college en gemeenteraad, De ruimte in Nederland staat onder druk vanwege de optelsom van vele ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, de energietransitie en economische ontwikkeling. Dat terwijl de draagkracht van de natuur en het water- en bodemsysteem haar grenzen bereikt. Meerdere departementen van het rijk acteren nu door...
10 november 2022
Brief aan parlement
Uw commissie organiseert een rondetafelgesprek over de voortgang rondom gebiedsprocessen. Gemeenten hebben een cruciale rol binnen gebiedsprocessen bij de uitvoering van de verschillende transities in het landelijk gebied: zonder gemeenten geen uitvoering! Niet overal zijn gebiedsprocessen gestart terwijl er op 1 juli 2023 wel een gedragen gebiedsprogramma gereed moet zijn...
27 oktober 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw en natuur van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, U debatteert op 3 november over het advies van de heer Remkes en behandelt in de week van 6 december 2022 de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt mee...
21 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/045
Geachte leden van college en gemeenteraad, Een nieuwe aanpak voor stikstofreductie om stikstofgevoelige natuur te beschermen is noodzakelijk, omdat sinds 2019 de vergunningverlening voor allerlei ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijfsontwikkelingen stokt. Het rijk koerst daarbij op een duurzame landbouwsector die functioneert in samenhang met het natuurlijke systeem van bodem, water...