Nieuws
11 augustus 2022
Brief aan kabinet
Geachte heer De Jonge, Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van de voorgenomen wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met instructieregels voor hyperscale datacentra, zoals deze ter consultatie is voorgelegd vanaf 12 juni 2022. Besluiten over de vestiging van hyperscale datacentra hebben...
Flatgebouw met meerdere balkons en daarachter een blauwe lucht
Rapport
Onderzoek, in opdracht van de VNG en BZK naar welke typen uitgaven gemeenten momenteel verhalen onder ‘financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen’ (Wro 6.24, lid 1, onder a, tweede deel zinsnede, voortaan ‘bijdragen r.o. Wro 6.24.1.a’ of gewoon ‘bijdrage r.o.’ of ‘bijdragen r.o’).
Luchtfoto Haarlemmermeer
Handreiking
De Ladder duurzame ontwikkeling helpt gemeenten om een gedegen motivering op te stellen voor de keuzes die zij maken bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen.
Factsheet
In de factsheet ruimtelijke ordening leest u meer over de gemeentelijke structuurvisie, bestemmingsplannen, de AMvB, ontwikkelingen en de inzet van gemeenten.
Handreiking
Let op De VNG heeft ervoor gekozen de handreiking in aanloop naar de Omgevingswet niet meer te herzien, omdat wij een wijziging van de handreiking vooruitlopend op de Omgevingswet niet wenselijk achten. Dit heeft wel beperkte gevolgen voor de toepasbaarheid van de handreiking. De systematiek van de handreiking is nog...