1 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/065
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding De VNG heeft de Modelverordening Rioolheffing vervangen om recht te doen aan de bredere invulling van de gemeentelijke watertaken. Wateroverlast en verdroging vragen steeds meer maatregelen in de publieke ruimte. De Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt daarom de oude Modelverordening Rioolheffing. Van de...
26 augustus 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/064
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de gewijzigde VNG Model Huisvestingsverordening. Hierbij is een nieuw hoofdstuk 3A, Toeristische verhuur van woonruimte, toegevoegd en zijn enkele andere wijzigingen doorgevoerd. Aanleiding Op 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte in werking getreden. Deze wet heeft de...
1 juli 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/054
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV), omdat de APV ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Tot 2030 is er een overgangsfase waarin inhoudelijke aanpassing tot stand moet komen. Met ingang van 1 juli 2022...
Overig
Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) en VNG hebben samen een overzicht van publicaties (algemeen en specifiek) gemaakt. Het overzicht bevat de belangrijkste soorten besluiten en (sub)categorieën met de bijbehorende publicatieregels. Volledige publicatie Overzicht publicaties (Excel) Meer informatie VNG Model Verordening elektronische kennisgeving Website KOOP VNG FAQ’s Bekendmakingen VNG-modellen in...
3 juni 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/046
In navolging van veel gemeenten hebben wij een aantal tariefbepalingen toegevoegd die betrekking hebben op huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties. Verder leidt een aantal wetswijzigingen tot aanpassing van de modelverordening leges. Ook is er aanleiding voor een aantal redactionele verbeteringen. NB Bijlagen 1 en 2 zijn op 13 augustus aangepast. Lees de...
12 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/035
Het oneigenlijk gebruik en de verkoop van lachgas vormt een niet te onderschatten probleem bij voornamelijk jongeren. Het geeft gezondheidsrisico’s en veroorzaakt hinder en overlast. In de VNG-ledenbrief ‘Lachgas’ van 14 mei 2020, https://vng.nl/brieven/lachgas gingen we in op de gevaren van oneigenlijk gebruik van lachgas en zetten we uiteen welke...