Gemeenten kunnen een actieve rol spelen op het gebied van energie! De samenleving komt al met tal van initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Gemeenten vormen samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de energieke samenleving. Hieronder wordt u geïnformeerd over wat u als wethouder concreet kunt doen.

SER-Energieakkoord

In 2013 is het SER-Energieakkoord voor duurzame groei gesloten door ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers en natuur- en milieuorganisaties. De gemeente is op drie manieren partij: Zo heeft ze als overheid een belangrijke rol als handhaver en uitvoerder van wet- en regelgeving. Daarnaast is de gemeente beheerder/eigenaar van maatschappelijk vastgoed en tot slot speelt ze een belangrijke rol als partner, initiator en onafhankelijke ondersteuner van de energieke samenleving.

Breed gedragen afspraken

Kern van het SER-Energieakkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een zekere, betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Doelstellingen

De afspraken uit het akkoord moeten bijdragen aan het behalen van Europees bepaalde doelstellingen om in 2020 minder CO2 uit te stoten, meer duurzame energie op te wekken en minder energie te verbruiken. Gemeenten hebben hier een belangrijke rol in, zo kunt u als portefeuillehouder:

  • Particuliere woningeigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen
  • Lokale duurzame energieopwekking faciliteren
  • Prestatieafspraken maken met uw woningcorporaties voor de verduurzaming van de sociale huurvoorraad
  • Zorgen voor een verduurzaming van de energievoorziening in het maatschappelijk vastgoed in uw gemeente
  • In samenwerking met andere partijen de openbare verlichting in uw gemeente verduurzamen
  • Energiebesparing bij bedrijven stimuleren en handhaven op basis van de Wet milieubeheer
  • Schonere mobiliteit stimuleren in uw gemeente: dus bijvoorbeeld het gebruik van fietsen promoten

Ondersteuningsprogramma

De VNG heeft een ondersteuningsprogramma opgezet om gemeenten te helpen in hun bijdrage aan de ambities uit het Energieakkoord. De VNG bouwt hiermee voort op wat er al is. Regionaal en lokaal wordt verantwoordelijkheid genomen en in dit programma wordt samengewerkt met een grote groep partners. Dit komt  ten bate van de gemeenten.

Relevante actoren

Binnen uw gemeente kunt u de samenwerking op dit onderwerp opzoeken met woningcorporaties, particuliere woningeigenaren, (energie)bedrijven, wegbeheerders, NS, ProRail, maatschappelijke organisaties, provincie en milieuorganisaties.

Meer informatie