De Omgevingswet komt eraan. De invoering is waarschijnlijk in 2018. Wat kunt u als gemeente nu al doen?

  • Wijs in uw eigen organisatie iemand aan (een verandermanager) die integraal verantwoordelijk is voor het trekken van de implementatie van de Omgevingswet en die daarvoor voldoende mandaat heeft. De verandermanager moet beschikken over politiek-bestuurlijke affiniteit over de breedte van het vraagstuk en is niet alleen voorbehouden aan het fysieke domein. Kijk ook wie er verder bij de implementatie betrokken moet zijn en zorg dat binnen dit team de benodigde kennis wordt opgebouwd.
  • Reserveer alvast budget in de begroting van 2016 voor de implementatie.
  • Onderzoek welke ambities uw gemeente heeft voor de Ow. Wilt u bijvoorbeeld met een of enkele projecten gebiedsgericht aan de slag, voor welke thema’s wilt u gebruik maken van bestuurlijke afwegingsruimte of wilt u werken aan het (nog) meer betrekken van de samenleving bij de planvorming?
  • Betrek uw hele college en uw gemeenteraad bij de voorbereiding van de implementatie. Het is niet alleen een zaak voor ruimtelijke ordening, maar gaat veel breder en betekent een verandering in de manier van werken. Alle relevante belangen moeten vroegtijdig in proces worden betrokken.
  • U kunt als gemeente meedenken over de landelijke aanpak of meewerken aan pilots voor het omgevingsplan, veranderingen in digitalisering of dienstverlening. Hierover wordt u nader geïnformeerd.
  • Doe inspiratie op en kijk op de site www.houdheteenvoudig.nl. Daar vindt u voorbeelden van gemeenten die met de stofkam door hun eigen regelgeving zijn gegaan, die experimenteren op basis van de Crisis- en herstelwet, gemeenten die nu al omgevingsvisies maken, hun bestemmingsplannen samenvoegen binnen de huidige wettelijke kaders of die hun werkprocessen stroomlijnen.