Het curatorium bestond uit leden die hun achtergrond hebben in de bestuurspraktijk en/of de wetenschap. Doel van het curatorium was om synergie te genereren tussen bestuur en wetenschap door op een hoger abstractieniveau te kijken naar, en te denken over, de vraagstukken die zich lokaal en regionaal voordoen.

Het curatorium werd iedere vier jaar samengesteld en benoemd door het bestuur van de VNG. De samenstelling was als volgt:

 • Job Cohen (voorzitter)
 • Sibylla Dekker
 • Wim van de Donk
 • Michiel van Haersma Buma
 • Marco Pastors
 • Kim Putters
 • Alexander Rinnooy Kan

Het VNG-Curatorium diende als klankbord en adviseur functioneert zonder last of ruggenspraak. Het gaf richting aan de activiteiten van de VNG op het gebied van de wetenschap, waaronder de Denktank. 

Activiteiten

Tot de activiteiten van het curatorium behoorde onder andere:

 • de benoeming van commissies die kijken naar de langetermijnontwikkeling van het lokale openbaar bestuur (tweejaarlijks)
 • het bijdragen aan de wetenschappelijke agenda van de Thorbecke-leerstoel en het blad Bestuurswetenschappen
 • het leggen van verbindingen met de agenda’s van universiteiten en hun faculteiten en vakgroepen onderzoeksraden en -instituten
 • het laten verschijnen van een jaarbericht (VNG-Jaarbericht) over een thema dat de gemeentelijke praktijk raakt en meerdere beleidsterreinen omvat.

Bijeenkomsten

Het curatorium kwam drie à vier keer per jaar bijeen. Meestal werd een gast uitgenodigd om over een actueel onderwerp een inleiding te verzorgen. Zo was Piet Hein Donner te gast om te praten over het thema interbestuurlijke verhoudingen en Peter van Lieshout, auteur van het WRR-rapport 'Naar een lerende economie'.