In de praktijk lopen diverse pilots om jongeren in kwetsbare posities naar werk toe te leiden. Maar wat werkt wel en wat werkt niet? Dat probeert de werkgroep ‘Van school naar werk’ te achterhalen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van OCW, VWS en SZW, VNG, VO-raad, PO-raad en MBO-raad.

Goede voorbeelden/pilots

De werkgroep heeft een overzicht gemaakt van pilots met nieuwe methoden om jongeren in kwetsbare posities van school naar werk toe te leiden. De pilots geven een goed beeld van wat er in de praktijk allemaal gebeurt om kwetsbare jongeren aan werk te helpen. Daarmee hebben gemeenten waardevolle basisinformatie over wat wel werkt en wat niet.

Het gaat om de volgende pilots:

  • De pilots van de MBO-raad en het Platform OZA
  • De Proeftuinen van het Ministerie van OCW
  • De Pilots Regionaal Onderwijsbeleid: zes pilots gericht op de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt
  • Goede voorbeelden uit de rapportage van de Programmaraad over niet-uitkeringsgerechtigden en schoolverlaters; met name gericht op de regierol van gemeenten.

De volgende stap voor de werkgroep is het omzetten van onderdelen die blijken te werken naar inhoudelijke en procesmatige bouwstenen. Met deze bouwstenen kunnen onderwijsinstellingen, gemeenten, zorgaanbieders en werkgevers gezamenlijk een sluitende aanpak ontwikkelen voor de ondersteuning van kwetsbare jongeren.

Pilots en factsheet

VSO, PrO en Entree

Handige weetjes ondersteuning schoolverlaters van VSO, PrO en Entree:

  • Gemeenten kunnen vanuit de Participatiewet thuiswonende schoolverlaters van 18 tot 21 jaar inkomensondersteuning bieden.
  • Gemeenten kunnen met een arbeidsondersteuning bieden als jongeren zonder werk zitten, zonder 4 weken zoektermijn. De zoektermijn is er wel voor de uitkering.
  • Gemeenten hebben tot taak arbeidsondersteuning te bieden aan niet-uitkeringsgerechtigden. Dit is ook mogelijk aan jongeren onder 18 jaar.
  • Gemeenten kunnen loonkostensubsidie inzetten voor de hele doelgroep van de Participatiewet, voor zover deze mensen niet in staat zijn het WML te verdienen.
  • In totaal heeft de Programmaraad in samenwerking met de ministeries van SZW, OCW en vertegenwoordigers uit het onderwijs, 5 bovenregionale bijeenkomsten georganiseerd met als thema 'Van School naar Werk'.

Van School naar Werk: aanpak Drechtsteden
Van School naar Werk: stroomschema Drechtsteden
Informatie en inspiratie tijdens bijeenkomsten Van School naar Werk