Parkeerbeleid
Parkeerbeleid is een autonome taak van de gemeente, waaraan gemeenten zelf invulling kunnen geven. Parkeerbeleid is van belang in verband met de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid op lokaal en regionaal niveau. Via parkeerbeleid kunnen gemeenten de verdeling van de vaak schaarse parkeerruimte reguleren en overlast voorkomen.

Instrumenten
Instrumenten die gemeenten kunnen inzetten voor de parkeerregulering zijn onder meer:

  • Het invoeren van betaald parkeren en parkeren door vergunninghouders (ook wel belanghebbenden parkeren genoemd).
  • Het aanwijzen van ‘blauwe zones’ voor kort parkeren
  • Het aanleggen van P&R-terreinen en/of carpoolterreinen
  • Het afgeven van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK’s) en het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen (algemeen en individueel)
  • Het nemen van maatregelen ter voorkoming van parkeerexcessen
  • Het laten wegslepen van foutief geparkeerde auto
  • Het vaststellen van parkeernormen voor woonwijken, bedrijven, kantoren en publiekaantrekkende voorzieningen

De opbrengsten van betaald parkeren en vergunninghouderparkeren zijn parkeerbelastingen. Het staat de gemeente vrij om deze naar eigen inzicht te besteden.