Gemeenten hebben behoefte aan praktische en flexibele instrumenten, zoals het huidige bestemmingsplan, om maatschappelijke opgaven als demografische krimp, de stagnerende woningmarkt en kantorenleegstand op een goede manier aan te kunnen pakken. Bovendien moeten procedures eenvoudiger en sneller kunnen worden doorlopen en is een heldere bevoegdheidsverdeling tussen verschillende overheden nodig. Gemeenten hebben behoefte aan bestuurlijke afwegingsruimte. Het is daarom belangrijk dat dit goed wordt ingevuld in de AMvB.

Gemeentelijke en maatschappelijke problemen moeten in ieder geval worden opgelost met de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe wet treedt niet vóór 2018 in werking.