Gemeenten zijn volop bezig met de ontwikkeling van de eigen organisatie. De aanleidingen zijn zeer divers en ook de trekkers van de organisatieontwikkeling zijn niet zomaar in één hoek van de organisatie te vinden. Ook de aanpak van de organisatieontwikkeling is zeer divers. Maak je van tevoren een plan of werk je vanuit een ontwikkelaanpak? Op deze pagina vindt u voorbeelden van gemeenten die bewust aan de slag zijn met de ontwikkeling van de eigen organisatie en geven we een beeld van de aanpak die ze kiezen.

In de spotlights

Permanente ontwikkeling in werken voor bestuur

Om in te kunnen spelen op de snel veranderende samenleving, is de gemeente Amersfoort een organisatie ontwikkelingstraject gestart.

De ontwikkeling verloopt langs twee sporen: dienstverlening en opgavengericht werken. Bij dienstverlening staat de klantvraag centraal en omarmt de gemeente de filosofie van ‘Lean Six Sigma’. Bij opgavengericht werken gaat het om het vergroten van slagkracht, flexibiliteit en integraliteit. De veranderaanpak kenmerkt zich door het ‘al doende leren’ in de praktijk.

Gemeente Uden zet G1000 in als vertrekpunt voor organisatieontwikkeling

Gemeente Uden zet G1000 in als vertrekpunt voor organisatieontwikkeling. In dit Youtube filmpje lichten Nancy Kalbvleesch (adviseur) en Jeroen Smarius (gemeentesecretaris) de Udense aanpak voor organisatie ontwikkeling toe. Burgerinitiatieven zoals de G1000 worden daarbij ingezet om de gemeente bewust te maken van de noodzaak om te werken van uit andere rollen. Om te stimuleren dat medewerkers zich deze rollen ook eigen kunnen maken, ontwikkelt Uden samen met medewerkers verandertrajecten zoals Leren op locatie.  Zie ook het Youtubefilmpje Eigen kracht tour - Gemeent Uden.

Gemeente Hollands Kroon werkt met zelfsturende teams

Pijlers van de organisatievisie zijn betere dienstverlening, vergroten bestuurskracht en verbeteren professionaliteit van de organisatie, verlagen kosten, verminderen kwetsbaarheid organisatie en vergroten rol in - en met - de regio. Pijlers die daar voor de medewerkers bij horen zijn: ondernemend en verantwoordelijk werken, integraal en transparant, willen ontwikkelen en vernieuwen, handelen vanuit algemeen belang en vanuit de vraag van de inwoner.

Vijf kernwaarden geven daarbij de richting aan van het gewenste gedrag. Dit zijn vertrouwen, respect, contact, bevlogenheid en lef. De organisatievisie en de kernwaarden worden consequent in alle onderdelen van de organisatie doorgevoerd, onder andere door het werken in zelfsturende teams.
Meer over dit voorbeeld van de gemeente Hollands Kroon kunt u lezen in onze databank praktijkvoorbeelden.

Gemeente Katwijk gaat LEAN

De gemeente Katwijk wil uitgroeien tot de organisatie die de beste gemeentelijke diensten verleent van Nederland en wil dat bereiken volgens de LEAN-methode. De verhouding leidinggevende - medewerkers verandert en wordt getypeerd door 'de omgekeerde pyramide'. Managers geven hun medewerkers meer ruimte en fouten maken mag, maar er komt wel een aan- en afspreekcultuur. Wat betekent dit voor HRM? HRM wil meegroeien met de ontwikkelingen en, waar het kan, vooropgaan in het groeiproces. Meer over dit voorbeeld van de gemeente Katwijk kunt u lezen in onze databank praktijkvoorbeelden.
 

Samenwerking Dinkelland en Tubbergen: Noaberkracht

'Blijven aansluiten bij de samenleving gaat niet zonder verandering van de manier van werken binnen de gemeente' aldus Roel Cazemier, burgemeester Dinkelland en voorzitter College voor Arbeidszaken.

Het CvA heeft daarom aandacht voor organisatieontwikkeling. Professionalisering en innovatie zijn niet voor niets speerpunten uit Goed werk!, het beleidsplan 2015-2018 van het College voor Arbeidszaken.

Noaberkracht
Ook Dinkelland is hier mee aan de slag gegaan. Samen met haar buurgemeente Tubbergen hebben ze sinds 2013 één ambtelijke organisatie: Noaberkracht. Noaber is Twents voor buurman of -vrouw. Deze nieuwe organisatie is in 2014 op expeditie gegaan, op reis naar een nieuwe manier van werken. Gestart met kernwaarden, opgepakt door de medewerkers zelf, uitgewerkt met de samenleving. En dat levert wat op, zowel intern als voor de burgers en ondernemers van de gemeenten.

Meer informatie

Deze en andere voorbeelden rond organisatieontwikkeling staan op:

Staat uw praktijk nog niet in de VNG-databank en wilt u hem wel graag delen, mail uw voorbeeld dan aan praktijkvoorbeelden@vng.nl. Bij voorkeur ontvangen wij een korte omschrijving van het idee, beleid of project, eventueel met één of meerdere ondersteunende documenten erbij (bijvoorbeeld een beleidsnota, convenant, visie, evaluatie, filmpje, etc).