In de Kadernota 2025-2028 (pdf, 1,6 MB) laten we zien hoe de verenigingsstrategie doorwerkt op alle thema’s, volgens de oorspronkelijke uitgangspunten voor de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU):

  • ruimte voor lokaal maatwerk en autonomie
  • bundelen van schaarse kennis en expertise
  • samen sterk in gesprek met rijk, ketenpartners en markt
  • realiseren van efficiencyvoordelen

Nieuw is dat we in de kadernota een meerjarig perspectief schetsen. De Kadernota legt op hoofdlijnen vast wat de VNG voor de gemeenten wil bereiken en wat dat gaat kosten. Dit vormt het uitgangspunt voor de nog op te stellen programmabegroting in het jaarplan voor 2025.

GGU-begroting en proposities

De GGU-begroting 2025 gaat vergezeld van 5 proposities. Deze proposities zijn een aanvullend voorstel om de krachten op een aantal onderwerpen verder te bundelen in de GGU:

Transitieprogramma Common Ground

Alleen met een moderne en gezamenlijke informatievoorziening conform kunnen gemeenten, samen met andere overheidsorganisaties, uitstekende dienstverlening en slim datagedreven werken aan maatschappelijke opgaven blijven garanderen. De propositie voor het Transitieprogramma Common Ground biedt een handelingsperspectief, helpt gemeenten om de transitie samen te realiseren zodat niet ieder het wiel apart uit hoeft te vinden.

Uitgebreide toelichting Propositie Transitieprogramma Common Ground (pdf, 3,5 MB)