1. Afvalstoffenheffing

Juridische grondslag
Artikel 15.33 Wet milieubeheer

Belastbaar feit
Het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente een inzamelplicht heeft voor de huishoudelijke afvalstoffen die in een particuliere huishouding kunnen ontstaan.

Belastingplichtige
De gebruiker van een perceel. Degene die onzelfstandige delen van een perceel ter beschikking stelt (bijvoorbeeld bij kamerverhuur) of een perceel volgtijdig verhuurt, wordt als gebruiker van het perceel aangemerkt.

Grondslag
De afvalstoffenheffing kan naar verschillende grondslagen worden geheven (zie bij Tarief).

Tarief
De afvalstoffenheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Voorbeelden van in de praktijk voorkomende tarieven zijn:

  • een vast bedrag per perceel,
  • een bedrag naar het aantal personen in het particuliere huishouden,
  • een bedrag afhankelijk van de capaciteit van de afvalcontainer,
  • een bedrag per lediging.

Ook een combinatie van deze tariefstellingen komt voor. Doorgaans wordt een vast bedrag als basistarief geheven. Voor incidentele diensten kan ook een tarief worden opgenomen.

Vrijstellingen
Gelet op het karakter van de heffing(en) is er geen aanleiding voor het opnemen van vrijstellingen.

2. Reinigingsrechten

Juridische grondslag
Artikel 229, eerste lid, onder a en b, Gemeentewet

Belastbaar feit
Het genot van door het gemeentebestuur verleende diensten (inzameling en verwijdering) of het gebruik van gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in onderhoud of in beheer zijn (beschikbaar gestelde inzamelmiddelen, gebruik 'milieustraat').

De reinigingsrechten hebben betrekking op bedrijfsafval als de gemeente dit inzamelt (de gemeente heeft geen inzamelplicht voor bedrijfsafval).

Belastingplichtige
De aanvrager van de dienst, dan wel degene te wiens behoeve de dienst wordt verleend.

Grondslag
De reinigingsrechten kunnen naar verschillende grondslagen worden geheven (zie bij Tarief).

Tarief
De reinigingsrechten mogen maximaal kostendekkend zijn. Enkele voorbeelden van in de praktijk voorkomende tarieven zijn:

Ook een combinatie van deze tariefstellingen komt voor. Doorgaans wordt een vast bedrag als basistarief geheven. Voor incidentele diensten kan ook een tarief worden opgenomen.

Vrijstellingen
Gelet op het karakter van de heffing(en) is er geen aanleiding voor het opnemen van vrijstellingen.

  • een vast bedrag per perceel/bedrijf
  • een bedrag naar het aantal personen in het particuliere huishouden
  • een bedrag afhankelijk van de capaciteit van de afvalcontainer
  • een bedrag per lediging.