Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)

Het NGB is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten.

Meer informatie

Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging zet zich in voor het wel en wee van de wethouders. De vereniging komt op voor de belangen van wethouders en draagt bij aan de professionalisering van het wethouderschap.

Meer informatie

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich ten doel om raadsleden en gemeenteraden sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto de Raad Doet Er Toe.

Meer informatie

Vereniging van Griffiers

De Vereniging van Griffiers behartigt de belangen van griffiers van de Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale Staten en gemeenteraden in Nederland. Primaire doelstelling is een kwalitatieve verbetering van het openbaar bestuur met als voornaamste aandachtsgebied het lokaal bestuur.

Meer informatie

Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)

De Vereniging van Gemeentesecretarissen is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen. De VGS ondersteunt haar leden bij hun dagelijks werk en behartigt de belangen van gemeentesecretarissen.

Meer informatie

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de integrale vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van sportbeleid en accommodatievraagstukken.

Meer informatie

Europa decentraal

Europa decentraal is hét kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties. Doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten en het Europabewustzijn te bevorderen.

Meer informatie

Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)

Het GNMI biedt een platform voor gemeenten voor het uitwisselen van kennis over beleids- en uitvoeringsvraagstukken rondom verkeer en vervoer. Daarbij organiseert het GNMI structureel en incidenteel overleg tussen Rijksoverheid en gemeenten waarin de verbinding wordt gelegd tussen nationale en lokale bereikbaarheidsopgaven. Het GNMI treedt tevens op als belangenbehartiger van gemeenten bij andere landelijke partijen die actief zijn in het beleidsveld mobiliteit. Onderwerpen die veel aan bod komen zijn verkeersveiligheid, smart mobility, openbaar vervoer, parkeren, Mobility-as-a-Service, en grensoverschrijdend verkeer. Het GNMI bestaat uit zowel een ambtelijk als een bestuurlijk netwerk.

Meer informatie

www.gnmi.nl