Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, vertelt wekelijks kort over belangrijke zaken die op de agenda stonden.

In ons position paper 'Samenwerken aan vertrouwen: focus op uitvoering' doen we concrete voorstellen voor dit vierde spoor van onze inzet voor de kabinetsformatie. Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Door problemen, door fouten in regels, systemen en organisaties, raken mensen in de knel. Als gemeenten willen we daarom samen met de andere overheden de kwaliteit van de uitvoering verbeteren. We willen zorgen voor een menselijke overheid! Dat moet samen met andere bestuurslagen: als één overheid. We willen dat doen langs de lijnen van het rapport: 'Als één overheid, slagvaardig de toekomst tegemoet'.

4 juni 2021

Het demissionaire kabinet commiteert zich voor het jaar 2022 aan het oordeel van de arbitragecommissie. De VNG is erg positief over dit resultaat. Gemeenten hebben nu duidelijkheid voor 2022. Daarmee kunnen ze dus rekening houden bij het opstellen van hun begroting. Dat geeft lucht. Maar we zijn er nog niet! Voor de jaren daarna moeten afspraken gemaakt worden met het nieuwe kabinet. De besluitvorming van het nieuwe kabinet over de structurele bekostiging van gemeenten is voor de VNG  randvoorwaardelijk voor de uitvoering van de Hervormingsagenda. Een agenda die opgesteld wordt met het rijk en alle andere relevante partijen, in het bijzonder: zorgaanbieders, beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en de toezichthouders.

28 mei 2021

De arbitragecommissie, onder voorzitterschap van Richard van Zwol, heeft een uitspraak gedaan in het geschil tussen de VNG en het rijk over de jeugdzorg. De uitspraak is duidelijk: het rijk dient gemeenten te compenseren voor het feitelijke tekort voor de jeugdzorg.

21 mei 2021

Deze week is de verkiezing voor de Meest Toegankelijke Gemeente van start gegaan. Alle 352 gemeenten doen automatisch mee met deze verkiezing. Een Superteam van talentvolle makers en tevens ervaringsdeskundigen, bestaande uit: Eva Eikhout, Mari Sanders, Zjos Dekker, Wirin Jewlal en Deborah Cameron, doet verslag van de verkiezing. Deze verkiezing is bedoeld om elkaar te inspireren en toegankelijkheid breed op de maatschappelijke agenda te plaatsen. Op basis van het VN-verdrag Handicap moet iedereen in ons land mee kunnen doen.

7 mei 2021

Deze week bespreekt Leonard Geluk de VNG-commissie Sociale Impact COVID-19 en de propositie sociaal domein. Gemeenten laten in de coronacrisis zien hoe veerkrachtig zij zijn. De commissie Depla roept op tot investeren in die veerkracht, sociaal sterker uit de crisis komen. De propositie sociaal domein is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeentelijk netwerken: G4, G40, M50, P10, Divosa en de NDSD. Een kernpunt is dat investeren in het sociaal domein maatschappelijk rendeert. Het beter inzetten van onbenut talent bijvoorbeeld.

30 april 2021

Over compensatie voor de jeugdzorg vanaf 2022 is de arbitragecommissie aan zet. Leonard Geluk legt onze inzet uit aan de hand van het Andreaskruis. Doel is dat gemeenten voldoende middelen krijgen en maatregelen kunnen nemen om de kosten voor jeugdzorg gedekt te krijgen. De uitspraak van de arbitragecommissie wordt half mei verwacht.

23 april 2021

Leonard Geluk bespreekt de acute problematiek in de jeugdzorg en de incidentele middelen die het rijk voor 2021 - voor dit jaar - beschikbaar stelt. Leonard Geluk blikt ook vooruit op de jaren 2022 en verder, ook over de jeugdzorg. De gestegen zorgvraag in de jeugdhulp en de financiële druk die dit veroorzaakt zijn een grote zorg voor gemeenten en voor de inwoners van gemeenten. Voor de structurele tegemoetkoming - dus om het meerjarig tekort te kunnen inlopen vanaf 2022 - betekent dit dat de arbitragecommissie een uitspraak gaat doen. Volgens het AEF-rapport komen gemeenten structureel € 1,7 miljard tekort. Die arbitragecommissie gaat een semi-bindende uitspraak doen.

16 april 2021

De afgelopen week heeft de VNG met het rijk gesproken over de tekorten in de jeugdzorg. Dat gesprek zetten we volgende week voort. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over extra geld voor gemeenten om de financiële problematiek in de jeugdzorg op te lossen. Daarnaast bespreekt Leonard dat gemeenten onvoldoende uitvoeringscapaciteit hebben. Dat probleem is ook geconstateerd door het Planbureau voor de Leefomgeving. 

9 april 2021

Leonard Geluk geeft een update over de herijking van het gemeentefonds en gaat in op de tekorten in de jeugdzorg. Staatssecretaris Blokhuis werd hierover deze week in het vragenuurtje in de Tweede Kamer bevraagd.

2 april 2021

Onze inzet voor de kabinetsformatie is ook geland in het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur: om de financiële problemen van gemeenten te beheersen moet de disbalans tussen taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging worden opgelost. En in het advies van de Raad van State, die aanbeveelt de positie van de minister van BZK te versterken. Aldus Leonard Geluk in zijn weekjournaal.

26 maart 2021

Het nieuwe kabinet heeft krachtige gemeenten nodig voor zijn ambities. In deze weekupdate licht Leonard Geluk de inzet voor de kabinetsformatie toe aan de hand van een inhoudelijk thema: het Klimaatakkoord. Gemeenten krijgen in 2021 een reële vergoeding. Maar dat moet natuurlijk ook gelden voor het jaar 2022 en verder. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft berekend dat gemeenten jaarlijks ongeveer € 600 miljoen nodig hebben voor het Klimaatakkoord. Het is belangrijk dat gemeenten snel bij de formatie aan tafel komen.

19 maart 2021

Het nieuwe kabinet heeft gemeenten nodig voor uitvoering van veel plannen, benadrukt Leonard Geluk. Daar werken gemeenten graag samen met het rijk aan, maar hiervoor zijn meer middelen en gelijkwaardigheid harde voorwaarden. Verder licht Geluk in dit weekjournaal de arbitrage over de jeugdzorgtekorten toe.

12 maart 2021

Leonard Geluk legt uit waarom de VNG arbitrage inzet om de tekorten in de jeugdhulp structureel op te lossen. Sven de Langen en Eelco Eerenberg deden dit vanochtend eveneens in een interview met de Volkskrant. Gemeenten zitten klem, de problemen van gemeenten moeten worden opgelost. De financiën van gemeenten op orde is voor de VNG prioriteit nummer 1. Over de incidentele bijdrage van het kabinet voor de jeugdhulp aan gemeenten spreekt de VNG met het rijk op het moment dat de Tweede Kamer is geïnstalleerd. Dat is op 31 maart. Het volgende overleg vindt dus plaats in de loop van april.

5 maart 2021

Uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het CPB blijkt dat de voorgestelde verruiming van het gemeentefonds niet bij alle partijen voldoende is. Leonard Geluk zoomt als voorbeeld in op de financiering van de jeugdzorg. Hij benadrukt dat goede afspraken nodig zijn over de financiën, anders kunnen gemeenten ongewild bepaalde taken niet meer uitvoeren.

19 februari 2021

De verkiezingsspecial van de VNG die vandaag verschijnt, laat zien dat er in de landelijke politiek veel aandacht is voor de positie van gemeenten. In deze update komen de interviews van Leonard Geluk met lijsttrekkers van verschillende politieke partijen voorbij, onder andere: Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Lilianne Ploumen. Op de ledenvergadering van 12 februari is de resolutie 'Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen' unaniem aangenomen. Die resolutie bevat 4 sporen die leidend zijn bij de afspraken die we als gemeenten met het nieuwe kabinet willen maken. Prioriteit voor de VNG op korte termijn is om voor 1 mei tot duidelijke afspraken te komen over de oplossingen voor de financiële tekorten.

13 februari 2021

In de terugblik op de ledenvergadering van de VNG behandelt Leonard Geluk de noodzakelijke brief die de VNG namens alle gemeenten in Nederland naar het kabinet heeft gestuurd. De brief onderstreept het unanieme standpunt van alle gemeenten in Nederland: De financiële positie van gemeenten moet eerst op orde zijn voordat met een nieuw kabinet afspraken gemaakt kunnen worden over betrokkenheid van gemeenten bij de nieuwe ambities van het kabinet. Dit standpunt is verwoord in de resolutie 'Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen'. En die resolutie is met 100% van de stemmen aangenomen.

5 februari 2021

Deze week spraken Leonard Geluk en burgemeester Theo Weterings van Tilburg over de Wet op het decentraal bestuur die Douwe Jan Elzinga opstelde. Deze moet de basis bieden voor een beter evenwicht in de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen rijk, provincies en gemeenten. Lees meer over deze wet

29 januari 2021

Deze week sprak directeur Leonard Geluk met diverse gemeentebestuurders over de resolutie die tijdens de ALV van 12 februari voorligt. Daarin staat dat we eerst de financiële positie van gemeenten op orde moeten hebben voordat we inhoudelijke afspraken maken.

22 januari 2021

Leonard Geluk bespreekt de toeslagenaffaire, het boek van de VNG: 'Vangnet voor Victor' en de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens het digitale werkbezoek aan Sittard-Geleen.

15 januari 2021

De VNG heeft ook in 2021 het vizier op de kabinetsformatie. Het centrale uitgangspunt daarbij is: de financiën en de interbestuurlijke verhoudingen op orde.

Ook interessant voor u?

  • Sinds zijn start als algemeen directeur in april 2020 bezoekt Leonard Geluk gemeenten in het land. Bekijk de video's
  • Gemeenten vertellen over waar ze zich allemaal mee bezighouden in de vlogreeks Gemeenten in beeld.