Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, vertelt wekelijks kort over belangrijke zaken die op de agenda stonden.

Leonard Geluk geeft een update over de herijking van het gemeentefonds en gaat in op de tekorten in de jeugdzorg. Staatssecretaris Blokhuis werd hierover deze week in het vragenuurtje in de Tweede Kamer bevraagd.

2 april

Onze inzet voor de kabinetsformatie is ook geland in het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur: om de financiële problemen van gemeenten te beheersen moet de disbalans tussen taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging worden opgelost. En in het advies van de Raad van State, die aanbeveelt de positie van de minister van BZK te versterken. Aldus Leonard Geluk in zijn weekjournaal.

26 maart 2021

Het nieuwe kabinet heeft krachtige gemeenten nodig voor zijn ambities. In deze weekupdate licht Leonard Geluk de inzet voor de kabinetsformatie toe aan de hand van een inhoudelijk thema: het Klimaatakkoord. Gemeenten krijgen in 2021 een reële vergoeding. Maar dat moet natuurlijk ook gelden voor het jaar 2022 en verder. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft berekend dat gemeenten jaarlijks ongeveer € 600 miljoen nodig hebben voor het Klimaatakkoord. Het is belangrijk dat gemeenten snel bij de formatie aan tafel komen.

19 maart 2021

Het nieuwe kabinet heeft gemeenten nodig voor uitvoering van veel plannen, benadrukt Leonard Geluk. Daar werken gemeenten graag samen met het rijk aan, maar hiervoor zijn meer middelen en gelijkwaardigheid harde voorwaarden. Verder licht Geluk in dit weekjournaal de arbitrage over de jeugdzorgtekorten toe.

12 maart 2021

Leonard Geluk legt uit waarom de VNG arbitrage inzet om de tekorten in de jeugdhulp structureel op te lossen. Sven de Langen en Eelco Eerenberg deden dit vanochtend eveneens in een interview met de Volkskrant. Gemeenten zitten klem, de problemen van gemeenten moeten worden opgelost. De financiën van gemeenten op orde is voor de VNG prioriteit nummer 1. Over de incidentele bijdrage van het kabinet voor de jeugdhulp aan gemeenten spreekt de VNG met het rijk op het moment dat de Tweede Kamer is geïnstalleerd. Dat is op 31 maart. Het volgende overleg vindt dus plaats in de loop van april.

5 maart 2021

Uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het CPB blijkt dat de voorgestelde verruiming van het gemeentefonds niet bij alle partijen voldoende is. Leonard Geluk zoomt als voorbeeld in op de financiering van de jeugdzorg. Hij benadrukt dat goede afspraken nodig zijn over de financiën, anders kunnen gemeenten ongewild bepaalde taken niet meer uitvoeren.

19 februari 2021

De verkiezingsspecial van de VNG die vandaag verschijnt, laat zien dat er in de landelijke politiek veel aandacht is voor de positie van gemeenten. In deze update komen de interviews van Leonard Geluk met lijsttrekkers van verschillende politieke partijen voorbij, onder andere: Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Lilianne Ploumen. Op de ledenvergadering van 12 februari is de resolutie 'Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen' unaniem aangenomen. Die resolutie bevat 4 sporen die leidend zijn bij de afspraken die we als gemeenten met het nieuwe kabinet willen maken. Prioriteit voor de VNG op korte termijn is om voor 1 mei tot duidelijke afspraken te komen over de oplossingen voor de financiële tekorten.

13 februari 2021

In de terugblik op de ledenvergadering van de VNG behandelt Leonard Geluk de noodzakelijke brief die de VNG namens alle gemeenten in Nederland naar het kabinet heeft gestuurd. De brief onderstreept het unanieme standpunt van alle gemeenten in Nederland: De financiële positie van gemeenten moet eerst op orde zijn voordat met een nieuw kabinet afspraken gemaakt kunnen worden over betrokkenheid van gemeenten bij de nieuwe ambities van het kabinet. Dit standpunt is verwoord in de resolutie 'Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen'. En die resolutie is met 100% van de stemmen aangenomen.

5 februari 2021

Deze week spraken Leonard Geluk en burgemeester Theo Weterings van Tilburg over de Wet op het decentraal bestuur die Douwe Jan Elzinga opstelde. Deze moet de basis bieden voor een beter evenwicht in de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen rijk, provincies en gemeenten. Lees meer over deze wet

29 januari 2021

Deze week sprak directeur Leonard Geluk met diverse gemeentebestuurders over de resolutie die tijdens de ALV van 12 februari voorligt. Daarin staat dat we eerst de financiële positie van gemeenten op orde moeten hebben voordat we inhoudelijke afspraken maken.

22 januari 2021

Leonard Geluk bespreekt de toeslagenaffaire, het boek van de VNG: 'Vangnet voor Victor' en de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens het digitale werkbezoek aan Sittard-Geleen.

15 januari 2021

De VNG heeft ook in 2021 het vizier op de kabinetsformatie. Het centrale uitgangspunt daarbij is: de financiën en de interbestuurlijke verhoudingen op orde.

17 december 2020

De laatste update van 2020. Tijd voor een terugblik. Leonard Geluk bespreekt de gevolgen van corona en de coronacompensatie, gemeenten in nood, de toeslagenaffaire en de inzet voor de kabinetsformatie. Ook blikt hij alvast vooruit naar 2021. Voor nu: fijne dagen en tot volgend jaar!

11 december

Deze week spreekt Leonard Geluk over de herijking van het gemeentefonds: ‘Op zich prima, maar dan wel een groter gemeentefonds, schaarste verdelen over gemeenten is niet de goede weg.’ Ook jongeren in coronatijd en de wet decentraal bestuur komen aan bod. 

4 december 2020

Leonard Geluk gaat deze week in op de VNG-inzet rond digitalisering. Beleidsdirecteur Nathan Ducastel licht ons ideeën om de digitalisering van de overheid te versnellen toe.

28 november 2020

In deze weekupdate blikt Leonard Geluk terug op de Bestuurdersdag van 27 november 2020. Met fragmenten van de openingsspeech van VNG-voorzitter Jan van Zanen, een bijdrage van rijksbouwmeester Floris Alkemade over het ruimtelijk belang en hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga over het initiatief voor een wet op decentraal bestuur. 

20 november 2020

In zijn Weekjournaal spreekt Leonard Geluk deze keer over decentralisaties. De VNG staat achter het idee van zorg dicht bij de inwoners, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. De oplossing zit voor een deel in de financiën, maar ook in een gelijkwaardig partnerschap tussen overheden.

13 november 2020

We werken door corona veel meer thuis dan normaal. Daarom praat Leonard Geluk u deze keer bij vanuit huis. In deze update gaat het over de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Sven de Langen liet deze boodschap luid en duidelijk horen in het televisieprogramma EenVandaag. Ook werd er deze week in de Kamer over het abonnementstarief gesproken. Leonard somt op welke maatregelen gemeenten kunnen nemen wanneer het abonnementstarief niet wordt gecompenseerd. Verder vertellen Albert Vader (wethouder sociaal domein Vlissingen) en Jaap Wielaart van de WVO Zorg over het duidelijke standpunt van gemeente Vlissingen over de financiële situatie van gemeenten.

6 november 2020

In de update van 6 november staat de inzet van de VNG richting de kabinetsformatie centraal. Leonard Geluk praat u bij over de focus op de uitvoering, waarbij de menselijke maat voorop zou moeten staan. In deze video komen de jongerenstichting JongPIT, VNG Risicobeheer directeur Chris Ravensbergen en de gemeentelijke cijfers over Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet aan bod.

30 oktober 2020

In zijn weekjournaal van 30 oktober neemt Leonard Geluk u mee in de woningbouwopgave. Hij sprak hierover met voorzitter Martin van Rijn van Aedes. Ook komt de aanzuigende werking van het abonnementstarief aan de orde. Geluk roept de Tweede Kamer op te zorgen voor een oplossing: reële compensatie van de kosten en nadenken over afschaffing.

23 oktober 2020

Deze week licht Leonard Geluk de beoogde Wet Decentrale Overheden toe, die moet zorgen voor beter evenwicht in de bestuurlijke en financiële verhouding tussen gemeenten en rijk. Ook gaat hij in op de Norm voor Opdrachtgeverschap, waarmee gemeenten aan de slag gaan om de jeugdzorg verder te verbeteren.

16 oktober 2020

In deze weekupdate wordt de inzet van de VNG voor de Tweede Kamer verkiezingen besproken. Ook komen de uitslagen van de tweede enquête coronamaatregelen onder gemeentebestuurders naar voren. Tot slot bespreekt Leonard de bijeenkomst met SchuldenlabNL.

5 oktober 2020

Leonard Geluk bespreekt de impact van de coronacrisis op gemeenten en inwoners, de week tegen eenzaamheid en de toeslagenaffaire.

26 september 2020

Deze week een terugblik op de (eerste digitale) ALV.

18 september 2020

In zijn weekjournaal spreekt Leonard Geluk deze keer natuurlijk over Prinsjesdag, en de ALV van volgende week. 

11 september 2020

In de week voor Prinsjesdag spreekt Leonard Geluk in zijn weekjournaal over de financiële standpunten van de VNG, over de Visitatiecommissie Sociaal Domein en de Jeugdwet:

4 september 2020

Dit keer spreekt Leonard Geluk onder andere over het aanvullend compensatiepakket coronacrisis, de bijeenkomst van de Stuurgroep Zorg en Veiligheid en zijn gesprek met burgemeester Ahmed Aboutaleb.

28 augustus 2020

Deze Week van Leonard Geluk gaat onder andere over de COVID spoedwet, het BOFv (Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen) en de gesprekken die Leonard Geluk had met bestuurders, oud-bestuurders en wetenschappers over onderwerpen als het gemeentelijk takenpakket, interbestuurlijke verhoudingen, decentralisatie en differentiatie.

14 juli 2020

Algemeen directeur van de VNG Leonard Geluk praat ons bij over de financiële positie van gemeenten en de belangrijke overleggen met het kabinet.

Ook interessant voor u?

  • Sinds zijn start als algemeen directeur in april 2020 bezoekt Leonard Geluk gemeenten in het land. Bekijk de video's
  • Gemeenten vertellen over waar ze zich allemaal mee bezighouden in de vlogreeks Gemeenten in beeld.