Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, vertelt in zijn weekjournaal kort over belangrijke zaken die op de agenda stonden.

Wat zijn de financiële gevolgen voor gemeenten van de cijfers uit de Miljoenennota? Op korte termijn is de financiële positie van gemeenten solide. Op lange termijn, vanaf 2026, blijft hun financiële positie onzeker. Gemeenten zijn hard nodig voor de grote opgaven in ons land. Een structurele oplossing voor de gemeentefinanciën hoort daar vanzelfsprekend bij. aldus Leonard Geluk.

Lees ook onze reactie Structurele afspraak financiën gemeenten noodzakelijk

16 september 2022

Deze week besteedt Leonard Geluk aandacht aan de bestaanszekerheidscrisis. Gemeenten helpen de laagste inkomensgroepen, maar het probleem is veel groter, zoals wethouders Peter Heijkoop en Marjolein Moorman duidelijk maakten bij OP1. Gemeenten hebben dringend behoefte aan een breed landelijk koopkrachtpakket met perspectief en gemeentelijke hulpverlening waar nodig.

9 september 2022

Energie, ook warmte, is een nutsvoorziening en de infrastructuren zijn van vitaal belang. De transitie naar aardgasvrij grijpt in achter de voordeur van onze inwoners. En die inwoners willen, ook met een warmtenet, een betaalbare energievoorziening. Leonard Geluk vertelt waarom de VNG pleit voor een publieke marktordening in de nieuwe warmtewet, zodat publieke belangen (energierechtvaardigheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid) worden geborgd.

2 september 2022

De VNG heeft samen met het Veiligheidsberaad en het rijk afspraken gemaakt om uit de asielcrisis te komen. De werkzaamheden voor gemeenten die uit deze afspraken voortkomen worden volledig gecompenseerd door het rijk. Inmiddels hebben we ook met het kabinet gesproken over de structurele financiën. We verwachten dat er met Prinsjesdag een duidelijke oplossing ligt voor gemeenten. De komende maanden gaan we met alle gemeenten in gesprek over de Visie 2030.

29 juni 2022

'Gemeenten kunnen alleen maar langjarig bijdragen aan maatschappelijke opdrachten als klimaat en wonen, rijkstaken zoals het opvangen van asielzoekers als er financiële zekerheid voor na 2025 komt.' Deze boodschap van VNG-voorzitter Jan van Zanen werd tijdens het jaarcongres met applaus ontvangen. Ook minister Hanke Bruins Slot benadrukte dat er in september duidelijkheid moet komen. De aangenomen resolutie 'Zekerheid over de structurele financiën' roept op om hier snel afspraken over te maken met het kabinet. Het amendement van de G40 maakt bovendien duidelijk dat als er geen oplossing komt, we rijkstaken niet meer voor onze rekening kunnen nemen.

24 juni 2022

De situatie op de aanmeldlocatie voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar. Uit onze enquête blijkt dat driekwart van de gemeenten onvoldoende personeel heeft voor de opvang van Oekraïners. Gemeenten voelen de verantwoordelijkheid om het kabinet te helpen in deze noodsituatie, maar krijgen hiervoor onvoldoende middelen van het rijk.
Woensdag 29 juni leggen we een resolutie over gemeentefinanciën aan onze leden voor. Deze resolutie dringt er bij het kabinet op aan om uiterlijk op Prinsjesdag duidelijkheid te geven over de financiële positie van gemeenten vanaf 2026.

17 juni 2022

'Buiten spelen begint in leiden zodra je de deur uitstapt'. De Gemeente Leiden is de winnaar van de verkiezing voor de Meest Speelvriendelijke Gemeente van Nederland. Zij vinden dat ieder kind buiten moet kunnen spelen, ook als je een beperking hebt. Dave Ensberg-Kleijkers, Directeur-bestuurder Jantje Beton, legt uit dat je als gemeente sámen met kinderen beleid moet maken voor speelruimte.

10 juni 2022

Deze week spraken we met de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën over de financiële onzekerheid voor gemeenten. VNG-directeur Lokaal Bestuur Andries Kok licht toe waarom er vanaf 2026 financiële problemen ontstaan voor gemeenten.

3 juni 2022

Deze week aandacht voor de mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. De VNG pleit al langer voor een uitbreiding van het eigen belastinggebied. In 2015 nog via het rapport ‘Bepalen betekent betalen’ van Alexander Rinnooy Kan. Het coalitieakkoord van het kabinet biedt nu een kans dit te realiseren. Daarom is het standpunt van de VNG in een notitie van Alexander Rinnooy Kan en Maarten Allers geactualiseerd.

25 mei 2022

Deze week aandacht voor de vacatures voor het bestuur en de commissies van de VNG. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar is de collegevorming in gemeenten begonnen. Voor de VNG start daarmee de zoektocht naar nieuwe bestuurs- en commissieleden. In totaal is de VNG op zoek naar 226 kandidaten voor in het bestuur, de commissies en de colleges. De deadline van het kandidaatstellen is uiterlijk vrijdag 1 juli.

20 mei 2022

De opvang van asielzoekers en vluchtelingen staat onder druk en vraagt om een enorme inzet van gemeenten. Die inzet wordt geleverd, maar er is proactief beleid nodig. Er moet een einde komen aan het jojobeleid. Het is voor de langere termijn belangrijk om met gemeenten echt afspraken te maken, en die afspraken na te komen. De beste kennis over wat wel en niet kan op een locatie is bij gemeenten bekend.

13 mei 2022

Het kabinet heeft besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord. Hierdoor is de rekening en het risico voor deze extra bezuiniging voor het rijk en ligt dit niet meer bij gemeenten. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de resolutie bij de ALV van de VNG van 13 januari 2022. Dit biedt de mogelijkheid om weer het gesprek te starten over de Hervormingsagenda Jeugd.

6 mei 2022

De gevolgen van ondermijning (denk aan mensenhandel, witwassen en drugscriminaliteit) zijn steeds vaker onderwerp van gesprek. De aanpak van ondermijning is een enorme opgave en het tij lijkt nog niet te keren. In de rijksbegroting 2022 en het coalitieakkoord zijn belangrijke stappen gezet. Het kabinet investeert € 434 miljoen per jaar in de ondermijningsaanpak. Zo’n investering levert meer op wanneer we de aanpak effectiever besturen en de samenwerking verbeteren. Gemeenten hebben meer mensen nodig voor onderzoek en handhaving. Onze oproep: maak haast en maak daarbij beter gebruik van de gemeentelijke kennis en ervaring.

22 april 2022

Er moet snel duidelijkheid komen over de beschikbare financiële ruimte voor gemeenten vanaf 2026. Procesbegeleider José Lazeroms gaat daarom verschillende opties voor een nieuwe financieringssystematiek in kaart brengen. Het verslag van de procesbegeleider moet begin juni klaar zijn, zodat we de bevindingen tijdens de ALV met elkaar kunnen bespreken. 

14 april 2022

Deze week aandacht voor de aanpak van energiearmoede en de problemen rondom bestaanszekerheid. Gemeenten zijn aan de slag om de energietoeslag van € 800 uit te keren aan huishoudens die daar recht op hebben. Onderzoek van Movisie laat zien dat bestaanszekerheid steeds verder onder druk komt te staan. Voor de VNG is het belangrijk dat gemeenten in staat zijn om bestaanszekerheid van inwoners te garanderen. Daarom pleitte Peter Heijkoop er in Nieuwsuur voor om breder naar dit probleem te kijken.

8 april 2022

De financiële positie van gemeenten vanaf 2026 is onduidelijk. Zoals voorzitter Jan van Zanen eerder al aangaf: er dreigt een financieel ravijn voor gemeenten te ontstaan. De VNG heeft aangedrongen op duidelijkheid in de voorjaarsbesluitvorming van het rijk.

1 april 2022

Op 30 maart zijn van de gemeente Aa en Hunze tot Zwolle de nieuwe gemeenteraadsleden geïnstalleerd. Leonard Geluk wijst op de speciale startpagina voor raadsleden en bestuurders. Verder was hij bij de officiële lancering van MIND Us door koningin Máxima in Rotterdam. MIND Us wil dat jongeren meer grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. De VNG vindt MIND Us een belangrijk initiatief en ziet ook een rol voor gemeenten.

25 maart 2022

In een paar weken tijd hebben gemeenten 25.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd. De VNG is momenteel in overleg met het rijk over een ministeriële regeling om gemeenten financieel te compenseren voor de opvang. Naar verwachting treedt de regeling over 4 weken in werking. Blijf op de hoogte via www.vng.nl/oekraine en het forum Oekraïne.

18 maart 2022

Deze week demonstreerden duizenden mensen op het Malieveld tegen bezuinigingen op de jeugdzorg. Leonard Geluk was als vertegenwoordiger van alle gemeenten aanwezig op het Malieveld. Zijn boodschap was duidelijk: Wij willen voldoende middelen voor jeugdzorg, meer ruimte voor professionals en minder bureaucreatie. Wij willen in overleg met het kabinet, maar dan moeten de bezuinigen van tafel.

11 maart 2022

Het is de week voor de gemeenteraadsverkiezingen. Door de oorlog in Oekraïne is er logischerwijs minder aandacht voor deze verkiezingen. Dagelijks zien en horen we met veel afschuw over de oorlog in Oekraïne. Met de vluchtelingen die ook in Nederland een veilig onderkomen zoeken, komen deze verhalen steeds dichterbij. Op zaterdag 12 maart sluiten we ons aan bij de Europese actie #CitieswithUkraine. De situatie in de wereld laat tegelijkertijd zien hoe belangrijk het is dat we in een democratie leven waar je een stem kunt uitbrengen. Want een stem voor de gemeenteraad is waardevol.

25 februari 2022

Deze week bespreekt Leonard Geluk onder meer de aanbevelingen van hoogleraar Douwe Jan Elzinga voor een stevigere positie van gemeenten en provincies. Ook staat hij stil bij de motie waaruit blijkt dat de Eerste Kamer af wil van de voorgenomen bezuinigingen op de jeugdzorg van € 500 miljoen. Verder feliciteert Geluk de K80, het nieuwe netwerk van kleine gemeenten, met de officiële oprichting.

18 februari 2022

Deze week aandacht voor de economische agenda van de VNG. Boaz Adank (voorzitter Taskforce Economisch Herstel en Transitie) en Paul Depla (voorzitter VNG-commissie Sociale Impact van COVID-19) hadden op 8 februari Koningin Máxima op bezoek in Breda. Ze is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap dat werkt aan een advies aan het kabinet om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Samen met mkb-ondernemers gaven ze punten mee aan het Nederlands Comité voor Ondernemerschap voor in het advies.

11 februari 2022

Het nieuwe regeerakkoord heeft verschillende consequenties voor de gemeentefinanciën, zowel op de korte als op de lange termijn. Leonard Geluk onderstreept het advies van de Raad van State: 'Stel nog dit voorjaar een transparant en meerjarig budgettair kader vast voor en met mede-overheden.'

In een verdiepende video geeft Leonard Geluk een compleet beeld van de gevolgen van het regeerakkoord voor gemeentefinanciën.

4 februari 2022

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen besteedt Leonard Geluk aandacht aan een aantal specifieke onderwerpen. Vandaag: digitalisering. Digitalisering is enorm ingrijpend. Tegelijkertijd zien we digitalisering weinig terug op de lokale politieke agenda. Dat moet anders, vindt de VNG. Daarom in deze weekupdate het woord aan collega Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving. Hij bespreekt de Raad op Zaterdag van 12 februari, waar we die ochtend 2 centrale vragen bespreken.

28 januari 2022

De complexiteit van de woningbouwopgave was een van de onderwerpen waarover Leonard Geluk en Ed Anker spraken met Hugo de Jonge, de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Voor woningbouw zijn mensen en infrastructuur nodig en soms zitten er regels in de weg. De VNG gaat in gesprek met het kabinet over deze opgave, in het belang van onze inwoners.

21 januari 2022

Deze week was er volop aandacht voor de bezuiniging van € 500 miljoen in de jeugdzorg. Onder anderen Pieter Heerma (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks) voelden het kabinet daarover aan de tand in het debat over de regeringsverklaring. Heerma wil dat er op korte termijn een gesprek plaatsvindt tussen kabinet en gemeenten. De VNG wil dan ook snel in overleg met het kabinet om hier duidelijkheid over te krijgen.

13 januari 2022

Deze week blikt Leonard terug op de Algemene Ledenvergadering waar we onder andere spraken over de opschorting van de Hervormingsagenda Jeugd en de herijking van het gemeentefonds. Het was waardevol dat de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot in haar eerste week bij onze ledenvergadering aanwezig was. Ze had daarbij oog voor de interbestuurlijke verhoudingen, want gemeenten moeten volgens haar als eerste overheid aan de slag kunnen met een gereedschapskist die deugt en werkt.