Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, vertelt wekelijks kort over belangrijke zaken die op de agenda stonden.

De VNG pleitte in haar reactie op Prinsjesdag opnieuw voor een gelijke financiering voor lokale politieke partijen. Het is unfair dat er voor landelijke partijen € 25 miljoen rijkssubsidie is en voor lokale partijen niets, terwijl het percentage stemmen op lokale partijen alsmaar toeneemt. De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn een logisch moment om dit te regelen.

17 september 2021

Deze week was het iBestuurcongres waar onder andere burgemeester Ellen Nauta (Gemeente Hof van Twente) sprak over het thema Digitale Veiligheid. Onze wereld digitaliseert, de fysieke en de digitale wereld zijn inmiddels sterk met elkaar verknoopt. Daarom is het van belang om digitaal alles op orde te hebben. De VNG en de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunen u hier graag bij. Lees meer over wat u kunt doen aan digitale Veiligheid in onze Agenda Digitale Veiligheid.

10 september 2021

In dit weekjournaal staat de Hervormingsagenda Jeugd centraal. Deze Hervormingsagenda is een wezenlijk onderdeel van de financiële afspraken die gemaakt zijn met het kabinet. Eelco Eerenberg licht dit kort toe in deze aflevering. Voor een verdieping van het proces rondom de Hervormingsagenda Jeugd is er een uitgebreide video https://youtu.be/4_cB0EL0tCg Ook staat Leonard Geluk stil bij World Suicide Prevention Day. Door het dragen van een geel lintje staan we wereldwijd stil bij iedereen die geraakt is door suïcide. Zie www.vng.nl/hervormingsagenda.

3 september 2021

Deze week staat het weekjournaal in het teken van de gevolgen van de financiële problemen van gemeenten. Want ook inwoners gaan dat steeds meer merken. Naar aanleiding van de zomerse uitvraag onder gemeenten komen 3 zorgwekkende effecten naar voren:

  1. Onderhoudsniveau: door twee derde van de gemeenten teruggebracht. Daarvan ligt ongeveer een derde al op het laagst acceptabele niveau.
  2. Voorzieningen in gemeenten: ruim 60 % van de gemeenten verschraalt voorzieningen merkbaar voor inwoners.
  3. De uitvoeringskracht bij gemeenten die onder druk staan. Ruim 60 % van de gemeenten heeft hier last van.

Deze uitvraag laat dus zien dat het knelt bij gemeenten. Er moeten goede afspraken worden gemaakt met het nieuwe kabinet over de financiële en bestuurlijke positie van gemeenten.

27 augustus 2021

Deze week komen de 2 belangrijkste financiële punten van de inzet richting de Kabinetsformatie aan bod:

  • de ontwikkelingen rondom de opschalingskorting: VNG-voorzitter Jan van Zanen heeft het kabinet nogmaals verzocht de opschalingskorting ook in 2022 te bevriezen op het niveau van 2019.
  • het Wmo-abonnementstarief: de VNG steunt gemeenten die via maatregelen de kosten beheersbaar willen maken.

9 juli 2021

Leonard Geluk bespreekt de stelposten voor de jeugdzorg en de aanbevelingen van demissionair minister Ollongren voor verbeteringen in bestuur en financiën van medeoverheden. Veel daarvan komen overeen met onze inzet voor de kabinetsformatie. We verwachten nu dat de opschalingskorting ook in 2022 wordt bevroren.

2 juli 2021

Leonard Geluk bespreekt het bijstellen van de stelposten extra jeugdmiddelen voor 2023 en verder, en gaat in op de jaarrekeningen over 2020 van gemeenten. Voor 2022 kunnen gemeenten een bedrag van € 1,6 miljard inboeken. Ook voor de jaren daarna moeten afspraken worden gemaakt. Om de huidige stelposten van € 300 miljoen voor 2023 en verder - conform de uitspraak van de arbitragecommissie - te verhogen. In overleg met het ministerie van BZK en het IPO is een voorstel in de maak om de stelposten op te hogen. De incidenteel positieve jaarrekeningen bij sommige gemeenten kunnen je op het verkeerde been zetten, want de structurele tekorten blijven. Gemeente Tilburg licht dit toe.

25 juni 2021

Deze week gaat Leonard Geluk in op de kracht en uitdagingen van kleine gemeenten. Jaap Kuin, burgemeester van de gemeente Pekela, vertelt over deze uitdagingen. En Ellen van Selm, voorzitter van het P10 Netwerk, spreekt over het Dorpenfestival op 1 juli en de agenda van het platteland.

17 juni 2021

Leonard Geluk blikt terug op de Algemene Ledenvergadering van 16 juni. Er werd gesproken over het brede takenpakket van gemeenten: het economisch herstel na corona, het klimaat en ook de zorg voor kwetsbare inwoners. Het maatschappelijk en economisch herstel van Nederland kan namelijk niet zonder krachtige gemeenten.

Het wordt hoog tijd om al die financiële discussies achter ons te laten, zodat we ons kunnen richten op onze echte taken. Dan moet het Huis van Thorbecke wel op orde zijn. Daar ging onze voorzitter Jan van Zanen langs de lijn van de 4 sporen van de inzet kabinetsformatie in zijn jaarrede op in. Ook demissionair minister Ollongren gaf in haar bijdrage aan dat ze hecht aan goede samenwerking tussen de bestuurslagen.

11 juni 2021

In ons position paper 'Samenwerken aan vertrouwen: focus op uitvoering' doen we concrete voorstellen voor dit vierde spoor van onze inzet voor de kabinetsformatie. Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Door problemen, door fouten in regels, systemen en organisaties, raken mensen in de knel. Als gemeenten willen we daarom samen met de andere overheden de kwaliteit van de uitvoering verbeteren. We willen zorgen voor een menselijke overheid! Dat moet samen met andere bestuurslagen: als één overheid. We willen dat doen langs de lijnen van het rapport: 'Als één overheid, slagvaardig de toekomst tegemoet'.

4 juni 2021

Het demissionaire kabinet commiteert zich voor het jaar 2022 aan het oordeel van de arbitragecommissie. De VNG is erg positief over dit resultaat. Gemeenten hebben nu duidelijkheid voor 2022. Daarmee kunnen ze dus rekening houden bij het opstellen van hun begroting. Dat geeft lucht. Maar we zijn er nog niet! Voor de jaren daarna moeten afspraken gemaakt worden met het nieuwe kabinet. De besluitvorming van het nieuwe kabinet over de structurele bekostiging van gemeenten is voor de VNG  randvoorwaardelijk voor de uitvoering van de Hervormingsagenda. Een agenda die opgesteld wordt met het rijk en alle andere relevante partijen, in het bijzonder: zorgaanbieders, beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en de toezichthouders.

28 mei 2021

De arbitragecommissie, onder voorzitterschap van Richard van Zwol, heeft een uitspraak gedaan in het geschil tussen de VNG en het rijk over de jeugdzorg. De uitspraak is duidelijk: het rijk dient gemeenten te compenseren voor het feitelijke tekort voor de jeugdzorg.

21 mei 2021

Deze week is de verkiezing voor de Meest Toegankelijke Gemeente van start gegaan. Alle 352 gemeenten doen automatisch mee met deze verkiezing. Een Superteam van talentvolle makers en tevens ervaringsdeskundigen, bestaande uit: Eva Eikhout, Mari Sanders, Zjos Dekker, Wirin Jewlal en Deborah Cameron, doet verslag van de verkiezing. Deze verkiezing is bedoeld om elkaar te inspireren en toegankelijkheid breed op de maatschappelijke agenda te plaatsen. Op basis van het VN-verdrag Handicap moet iedereen in ons land mee kunnen doen.

7 mei 2021

Deze week bespreekt Leonard Geluk de VNG-commissie Sociale Impact COVID-19 en de propositie sociaal domein. Gemeenten laten in de coronacrisis zien hoe veerkrachtig zij zijn. De commissie Depla roept op tot investeren in die veerkracht, sociaal sterker uit de crisis komen. De propositie sociaal domein is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeentelijk netwerken: G4, G40, M50, P10, Divosa en de NDSD. Een kernpunt is dat investeren in het sociaal domein maatschappelijk rendeert. Het beter inzetten van onbenut talent bijvoorbeeld.

30 april 2021

Over compensatie voor de jeugdzorg vanaf 2022 is de arbitragecommissie aan zet. Leonard Geluk legt onze inzet uit aan de hand van het Andreaskruis. Doel is dat gemeenten voldoende middelen krijgen en maatregelen kunnen nemen om de kosten voor jeugdzorg gedekt te krijgen. De uitspraak van de arbitragecommissie wordt half mei verwacht.

23 april 2021

Leonard Geluk bespreekt de acute problematiek in de jeugdzorg en de incidentele middelen die het rijk voor 2021 - voor dit jaar - beschikbaar stelt. Leonard Geluk blikt ook vooruit op de jaren 2022 en verder, ook over de jeugdzorg. De gestegen zorgvraag in de jeugdhulp en de financiële druk die dit veroorzaakt zijn een grote zorg voor gemeenten en voor de inwoners van gemeenten. Voor de structurele tegemoetkoming - dus om het meerjarig tekort te kunnen inlopen vanaf 2022 - betekent dit dat de arbitragecommissie een uitspraak gaat doen. Volgens het AEF-rapport komen gemeenten structureel € 1,7 miljard tekort. Die arbitragecommissie gaat een semi-bindende uitspraak doen.

16 april 2021

De afgelopen week heeft de VNG met het rijk gesproken over de tekorten in de jeugdzorg. Dat gesprek zetten we volgende week voort. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over extra geld voor gemeenten om de financiële problematiek in de jeugdzorg op te lossen. Daarnaast bespreekt Leonard dat gemeenten onvoldoende uitvoeringscapaciteit hebben. Dat probleem is ook geconstateerd door het Planbureau voor de Leefomgeving. 

9 april 2021

Leonard Geluk geeft een update over de herijking van het gemeentefonds en gaat in op de tekorten in de jeugdzorg. Staatssecretaris Blokhuis werd hierover deze week in het vragenuurtje in de Tweede Kamer bevraagd.

2 april 2021

Onze inzet voor de kabinetsformatie is ook geland in het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur: om de financiële problemen van gemeenten te beheersen moet de disbalans tussen taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging worden opgelost. En in het advies van de Raad van State, die aanbeveelt de positie van de minister van BZK te versterken. Aldus Leonard Geluk in zijn weekjournaal.

26 maart 2021

Het nieuwe kabinet heeft krachtige gemeenten nodig voor zijn ambities. In deze weekupdate licht Leonard Geluk de inzet voor de kabinetsformatie toe aan de hand van een inhoudelijk thema: het Klimaatakkoord. Gemeenten krijgen in 2021 een reële vergoeding. Maar dat moet natuurlijk ook gelden voor het jaar 2022 en verder. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft berekend dat gemeenten jaarlijks ongeveer € 600 miljoen nodig hebben voor het Klimaatakkoord. Het is belangrijk dat gemeenten snel bij de formatie aan tafel komen.

19 maart 2021

Het nieuwe kabinet heeft gemeenten nodig voor uitvoering van veel plannen, benadrukt Leonard Geluk. Daar werken gemeenten graag samen met het rijk aan, maar hiervoor zijn meer middelen en gelijkwaardigheid harde voorwaarden. Verder licht Geluk in dit weekjournaal de arbitrage over de jeugdzorgtekorten toe.

12 maart 2021

Leonard Geluk legt uit waarom de VNG arbitrage inzet om de tekorten in de jeugdhulp structureel op te lossen. Sven de Langen en Eelco Eerenberg deden dit vanochtend eveneens in een interview met de Volkskrant. Gemeenten zitten klem, de problemen van gemeenten moeten worden opgelost. De financiën van gemeenten op orde is voor de VNG prioriteit nummer 1. Over de incidentele bijdrage van het kabinet voor de jeugdhulp aan gemeenten spreekt de VNG met het rijk op het moment dat de Tweede Kamer is geïnstalleerd. Dat is op 31 maart. Het volgende overleg vindt dus plaats in de loop van april.

5 maart 2021

Uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het CPB blijkt dat de voorgestelde verruiming van het gemeentefonds niet bij alle partijen voldoende is. Leonard Geluk zoomt als voorbeeld in op de financiering van de jeugdzorg. Hij benadrukt dat goede afspraken nodig zijn over de financiën, anders kunnen gemeenten ongewild bepaalde taken niet meer uitvoeren.

19 februari 2021

De verkiezingsspecial van de VNG die vandaag verschijnt, laat zien dat er in de landelijke politiek veel aandacht is voor de positie van gemeenten. In deze update komen de interviews van Leonard Geluk met lijsttrekkers van verschillende politieke partijen voorbij, onder andere: Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Lilianne Ploumen. Op de ledenvergadering van 12 februari is de resolutie 'Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen' unaniem aangenomen. Die resolutie bevat 4 sporen die leidend zijn bij de afspraken die we als gemeenten met het nieuwe kabinet willen maken. Prioriteit voor de VNG op korte termijn is om voor 1 mei tot duidelijke afspraken te komen over de oplossingen voor de financiële tekorten.

13 februari 2021

In de terugblik op de ledenvergadering van de VNG behandelt Leonard Geluk de noodzakelijke brief die de VNG namens alle gemeenten in Nederland naar het kabinet heeft gestuurd. De brief onderstreept het unanieme standpunt van alle gemeenten in Nederland: De financiële positie van gemeenten moet eerst op orde zijn voordat met een nieuw kabinet afspraken gemaakt kunnen worden over betrokkenheid van gemeenten bij de nieuwe ambities van het kabinet. Dit standpunt is verwoord in de resolutie 'Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen'. En die resolutie is met 100% van de stemmen aangenomen.

5 februari 2021

Deze week spraken Leonard Geluk en burgemeester Theo Weterings van Tilburg over de Wet op het decentraal bestuur die Douwe Jan Elzinga opstelde. Deze moet de basis bieden voor een beter evenwicht in de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen rijk, provincies en gemeenten. Lees meer over deze wet

29 januari 2021

Deze week sprak directeur Leonard Geluk met diverse gemeentebestuurders over de resolutie die tijdens de ALV van 12 februari voorligt. Daarin staat dat we eerst de financiële positie van gemeenten op orde moeten hebben voordat we inhoudelijke afspraken maken.

22 januari 2021

Leonard Geluk bespreekt de toeslagenaffaire, het boek van de VNG: 'Vangnet voor Victor' en de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens het digitale werkbezoek aan Sittard-Geleen.

15 januari 2021

De VNG heeft ook in 2021 het vizier op de kabinetsformatie. Het centrale uitgangspunt daarbij is: de financiën en de interbestuurlijke verhoudingen op orde.

Ook interessant voor u?

  • Sinds zijn start als algemeen directeur in april 2020 bezoekt Leonard Geluk gemeenten in het land. Bekijk de video's
  • Gemeenten vertellen over waar ze zich allemaal mee bezighouden in de vlogreeks Gemeenten in beeld.