VNG-notitie: Duurzame continuïteit JB en JR

De continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering is onderzocht en de knelpunten zijn in kaart gebracht. Over deze kwestie informeren we gemeenten in de notitie 'Duurzame borging van continuïteit in jeugdbescherming/reclassering en versterking van sturing op vernieuwing'. Deze onderwerpen komen aan de orde:

 • Traject VNG gericht op realiseren duurzame continuïteit in uitvoering van JB en JR
 • Inkoopstrategie als ordenend principe in het realiseren van  duurzame continuïteit
 • Wat willen gemeenten kunnen sturen?
 • Is het wenselijk dat aanbesteden en subsidiëren naast elkaar blijven bestaan?
 • Welke inkoopsystematiek past het best bij het realiseren van de beleidsdoelen JB en JR?
 • Wat zijn de verschillen tussen aanbesteden en subsidiëren?
 • Aanvullende randvoorwaarden om de continuïteit te borgen
 • Overgangssituaties: geleidelijk naar nieuwe situatie, met respect voor lopende contracten

Meer informatie


Advies VNG: subsidievariant

Zomer 2017 bleek dat er reële risico’s zijn voor de continuïteit in de JB/JR. In oktober werden de onderzoeksuitkomsten van Rebel Group bekend. Deze zijn door Jan-Dirk Sprokkereef verwerkt in zijn voorstel om duurzame continuïteit voor gecertificeerde instellingen te borgen. Er zijn beheersmaatregelen nodig om de continuïteit te borgen. Verder bleek uit het Rebel-onderzoek dat aanbesteden niet verplicht is en dat subsidiëren ook tot de mogelijkheden behoort. Nu duidelijk is welke ruimte er is, ligt er een advies aan gemeenten van de VNG-subcommissie Jeugd:

 • De commissieleden onderschrijven het belang van het voorkomen van ongewenste schokbewegingen in het landschap van de gecertificeerde instellingen en het voorkomen van (ongecontroleerde) domino-effecten tussen regio’s vanuit het belang van jeugdigen.
 • Eelco Eerenberg, wethouder Enschede en voor de subcommissie portefeuillehouder Financiën, presenteerde het voorstel om continuïteit voor gecertificeerde instellingen duurzaam te borgen. In het voorstel wordt geadviseerd om aanbesteden en subsidiëren niet allebei naast elkaar te gaan hanteren, maar te kiezen voor één inkoopsystematiek. Dit omdat een hybride systeem leidt tot nieuwe risico’s voor de continuïteit en een dubbel treffen van beheersmaatregelen vraagt.
 • Een meerderheid van gemeenten kiest voor de subsidie-variant. In deze variant blijft het mogelijk van instelling te wisselen en om te besluiten van welke instelling(en) diensten worden afgenomen. Om de continuïteit verder te borgen zijn zes spelregels (randvoorwaarden) voorgesteld die deels ook door het Rijk en de branche gerealiseerd moeten worden. 
 • Opgemerkt is dat sommige regio’s lopende contracten hebben voor 2018, daarnaast kiezen enkele regio’s voor ‘bestuurlijk’ aanbesteden. Deze regio’s streven dezelfde continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering na.

Advies
De subcommissie stond in meerderheid achter het voorstel en besloot om de subsidievariant aan gemeenten te adviseren. Regio’s zelf bepalen hoe zij omgaan met het advies. De komende periode zal monitoring plaatsvinden.

Samenwerking twee GI's

Vanaf 1 juli 2017 gaan de William Schrikker Groep en De Jeugd-  & Gezinsbeschermers een samenwerking aan onder de naam Partners voor Jeugd. Zo kunnen beide organisaties beter inspelen op de situatie die is ontstaan sinds de transitie van de jeugdzorg in 2015. De samenwerking zal meer mogelijkheden bieden om een flexibele partner te zijn voor gemeenten in Noord Holland.

Door de samenwerking krijgen gemeenten in haar gezamenlijke regio’s één integraal en breed pakket aan producten en diensten. Het gaat hier zowel om specialistische zorg voor ouders en kinderen met een beperking als ondersteuning voor gezinnen waarin verslaving, psychiatrische problematiek en complexe scheidingssituaties spelen. Hierdoor kan het zorgaanbod nog beter worden aangepast aan de vraag van die gezinnen. Nu en in de toekomst. Partners voor Jeugd stelt zich nadrukkelijk open voor inhoudelijke samenwerking met de collega GI’s.