'Is het toegestaan dat het college gedurende het begrotingsjaar uitgaven doet uit een bestemmingsreserve, passend binnen het doel van deze reserve, zonder goedkeuring van de raad vooraf?' 

Antwoord: De basisregel is dat mutaties in bestemmingsreserves moeten zijn gedekt door een vóór het einde van het verslagjaar genomen raadsbesluit. De invulling van een dergelijk raadsbesluit hoeft echter niet altijd een specifiek omschreven en afgebakende uitgave te behelzen. Het is aan de raad om de voorwaarden rondom de besteding van een bestemmingsreserve te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld ook een raadsbesluit zijn (bijv. in een nota reserves en voorzieningen of een separaat raadsbesluit), waarin een generieke bestedingsvoorwaarde wordt gesteld. Formulering zou bijvoorbeeld kunnen zijn ‘…onttrekkingen uit de bestemmingsreserve mogen plaats vinden o.b.v. een collegebesluit in het kader van [invulling doel van de reserve]…’. 

Hierbij kan ook in overweging genomen worden om dit tot een bepaald grensbedrag toe te staan en daarboven wel expliciete voorafgaande toestemming van de raad te vereisen. Het is aan de raad om een dergelijk expliciet besluit te nemen, waarbij de bevoegdheid om bestedingen te dekken uit de reserve wordt gedelegeerd aan het College.

Het is overigens wel aan te bevelen om onttrekkingen (en ook toevoegingen) o.b.v. dergelijke generieke raadsbesluiten altijd tijdig via een begrotingswijziging te verwerken. Dit leidt tot een transparante verantwoording aan de raad.