Missing media. Missing media. Missing media.

Voortgangsrapportage

Elk half jaar wordt een voortgangsrapportage geschreven, die bestaat uit een regionaal deel, dat gebaseerd wordt op een vragenlijst die wordt ingevuld door de 30 regionale projectleiders of door een door de regio aangewezen vertegenwoordiger op ambtelijk niveau. De vragenlijst komt tot stand in afstemming met ambtelijke vertegenwoordigers van de Centrumgemeenten Vrouwenopvang, de ministeries van VWS en JenV en de VNG.

De Voortgangsrapportage is aangeboden aan de Tweede Kamer begeleidt door een Kamerbrief, gedateerd 20 december 2018

Eén keer per jaar wordt een totale vragenlijst uitgezet en tussentijd (half jaarlijks) worden een aantal thema’s opgevraagd die gekoppeld zijn aan de prioriteiten in de regio.

Mijlpalen en prioriteiten tot medio 2019

Mijlpalen

 • Start van de drie pilots multidisciplinaire centra onder één dak
 • Lancering van de publiekscampagne
 • Eerste uitbreiding pilots ‘handle with care’
 • Start van de meldcodetour
 • Behandeling van het wetsvoorstel aanpassing actuele delictsvormen

Prioriteiten in de regioaanpak

 • Realiseren van de inrichting van regionaal bestuurlijk netwerken, waar de integrale sturing op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is belegd en waar de verbinding tussen zorg- en justitiepartners en de politie wordt gemaakt
 • Het verbinden van de regiovisies/regionale plannen van aanpak aan de speerpunten van het programma

Regio-overstijgende prioriteiten

 • Het opstellen van criteria voor de inrichting van MDA++
 • Het opstellen van vereisten aan de afweging voor het toepassen van traumascreening
 • Het opstellen van criteria voor lokale teams (versterken lokale veld)
 • Versterken van de samenwerking tussen Veilig Thuis, beroepsgroepen en professionals
 • Het ontwikkelen van veldnormen voor het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling (conform de veldnorm ziekenhuizen)
 • Het uitwerken en uitvoeren van de verbetervoorstellen uit de ontwikkelagenda ‘Veiligheid Voorop’ (Politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en Veilig Thuis)
 • Regionale borging van forensisch medische expertise voor kinderen