Webinar gemist?
2 februari

Netwerkbijeenkomst over de mentale gezondheid van mensen die zich op dit moment in een kwetsbare sociaaleconomische positie bevinden. Er zal ook aandacht zijn voor factoren die hier invloed op hebben zoals geldzorgen en de mate van bestaanszekerheid.

2 februari

Op donderdag 2 februari 2023 vindt de kick-off van de landelijke implementatie-ondersteuning van de wet Wams plaats. De verwachting is dat het wetsvoorstel Wams op korte termijn naar de Kamer gaat en dat maakt 2023 ook het jaar om te starten met de voorbereidingen voor de implementatie.

2 februari

De Expertgroep Verzekeringen Overheden (EVO) van VNG Risicobeheer houdt een vakbijeenkomst voor medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij verzekeringen. Het is een gezamenlijk initiatief met de gemeente Amersfoort. Op het programma staan intervisie en een inleiding over cybercriminaliteit.

2 februari

Het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen is op 16 januari ingediend bij de Tweede Kamer. Invoering is voorzien per 1 januari 2024. Als u vanuit de gemeente of zorginstelling betrokken bij de implementatie van deze wet, schrijf u dan in voor dit webinar.

3 februari

Deze bijeenkomst is bedoeld om raadsleden te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen het raadswerk en actuele thema's. Deelnemers krijgen tips, aanbevelingen en adviezen over hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen.

7 februari

We organiseren maandelijks een online (be)spreekuur voor iedereen die deelneemt of wil deelnemen aan Dennis, Eva of Eva.RMT. De VNG geeft zonodig een update over de laatste ontwikkelingen. Gemeenten, arbeidsmarktregio's en regionale mobiliteitsteams stellen hun vragen aan elkaar en de VNG.

7 februari

Tijdens deze fysieke bijeenkomst gaan we in op het interbestuurlijk programma Versterking van het VTH-stelsel, dat halverwege 2022 is gestart. Doel van het IBP is bijdragen aan een schonere, veiligere en gezondere leefomgeving en het voorkomen van milieuschade in plaats van achteraf te herstellen.  

7 februari

Hoe borgt u valpreventie in gemeentelijk beleid en hoe werkt u domeinoverstijgend samen? Van welke geleerde lessen kunt u profiteren bij de vormgeving van de ketenaanpak valpreventie in uw gemeente? Dat hoort u in dit webinar van VeiligheidNL en het RIVM.

7 februari

De Quick Scan Lokale Democratie biedt gemeenten een toegankelijke manier om inzicht te verkrijgen in de stand van hun lokale democratie. Tijdens deze inspiratiesessie wisselen gestarte en geïnteresseerde gemeenten kennis en ervaringen met elkaar uit.