23 januari

Het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen is een enorme opgave. Een opgave die we stap voor stap en wijk voor wijk uitvoeren. Een opgave die alleen haalbaar en betaalbaar is als we samen werken, samen leren en steeds verder opschalen. Het congres Aardgasvrije Wijken is hét moment in het jaar om uw kennis en netwerk uit te breiden en zelf bij te dragen aan de aardgasvrije opgave.

27 januari

In deze verdiepende bijeenkomst staat het delen van kennis centraal op het gebied van het grensvlak Wmo/Wlz. Er is daarbij aandacht voor de wettelijke kaders, hoe om te gaan met de overgang tussen wetten, de samenwerking tussen betrokken partijen (gemeente, wijkverpleegkundige, huisarts, CIZ), de mogelijkheden voor de aanvraag van extra kosten thuis/meerzorg, en de eventuele inzet van cliëntondersteuning.

27 januari

De VNG, VGN en het CIZ organiseren in januari drie regiobijeenkomsten rond het thema grensvlak Jeugdwet en Wlz. Op maandag 27 januari in Zwolle.

28 januari

Naar aanleiding van vragen die in verschillende provincies en gemeenten zijn gesteld over het Economische en Handelsverdrag tussen Canada en de EU (CETA) organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken met VNG en IPO een informatiebijeenkomst voor Statenleden en gemeenteraadsleden.

28 januari

Wilt u met collega’s kennis uitwisselen over allerlei juridische kwesties rondom aardgasvrije wijken? Beschikt u over relevante kennis die u graag met collega’s deelt? Kom dan naar de Juridische Open Tafel Sessie Aardgasvrij Transitie.

29 januari

Het congres Thuis in de wijk staat voor ontmoeten, inspireren, ideeën opdoen, netwerken, leren van goede voorbeelden én zelf aan de slag gaan. Tijdens het congres krijgt u presentaties van gerealiseerde of nieuwe woon(zorg)projecten, hoort u ervaringen van bewoners, spreekt u initiatiefnemers met ideeën voor nieuwe woonvormen en leert u van de ervaringen van collega-projectleiders.

29 januari

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid, hiernaast zijn gemeenten ook van harte welkom. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over het aanvullingsspoor bodem.

30 januari

In deze bijeenkomst wordt nader ingaan op het waarom, waartoe en hoe van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Er zal onder andere aandacht zijn voor inspirerende voorbeelden van zogeheten koplopergemeenten en gesprekken over de kadering van cliëntondersteuning.

30 januari

Laat u in één middag bijpraten over alle actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzame warmte, energiebesparing en de opwekking van duurzame energie.

30 januari

Waarom en voor wie is onafhankelijke cliëntondersteuning nodig? Hoe organiseren we dit goed als gemeente?