Inhoud
Herziening en vereenvoudiging van het omgevingsrecht, waarbij in eerste instantie alle gebiedsgerelateerde regels uit de ruimtelijke ordening, het milieurecht, de natuuromgeving e.d. in één wetttelijke regeling worden geïntegreerd.

Aangenomen op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer en aangenomen op 22 maart 2016 door de Eerste Kamer.

Beoogde datum...

Inhoud
De voorgestelde regels voor het overgangsrecht zijn bedoeld om het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht snel in te voeren met behoud van rechtszekerheid en met oog voor de uitvoerbaarheid (voorkomen overmatige transitielast). Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor de Omgevingswet en bij de verdere uitwerking van de...

Inhoud
Dit wetsvoorstel, dat strekt tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten, staat in het teken van twee belangrijke stelselwijzigingen: de bundeling en uniformering van het omgevingsrecht door middel van de nieuwe Omgevingswet en de codificatie en harmonisatie van het nadeelcompensatierecht via de Wet nadeelcompensatie...

Inhoud
Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving rond de bodem geïntegreerd in de Omgevingswet. Eerder was dit niet mogelijk, omdat bij de wet- en regelgeving op het gebied van de bodem nog een aantal andere voorstellen in behandeling waren, die niet konden wachten op integratie in de Omgevingswet. De nieuwe...

Inhoud
Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving voor geluid afkomstig van infrastructuur (wegen en spoorwegen) en industrieterreinen ingevoegd in de Omgevingswet. De regels worden daarbij in overeenstemming gebracht met de opbouw en de doelen van die wet. Tegelijkertijd worden de regels over taken en bevoegdheden van provincies, gemeenten en waterschappen...

Inhoud
Dit voorstel regelt de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet. De wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden. Dat was een modernisering en vereenvoudiging van de voorgaande natuurwetgeving, waarbij de Europese en internationale verplichtingen zijn meegenomen. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken zijn met de Wet...

Inhoud
Met dit wetsvoorstel wordt een nieuwe, belangrijke stap gezet in de stelselherziening van het omgevingsrecht. Deze stelselherziening is begonnen met de totstandkoming van de Omgevingswet. Het wetsvoorstel regelt de integratie in de Omgevingswet van een aantal instrumenten van grondbeleid, te weten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil in het landelijk...