Input VNG t.b.v. het AO Financiën Sociaal Domein 3 oktober

woensdag 26 september 2018

Geachte dames en heren,

Op woensdag 3 oktober debatteert u met minister De Jonge over financiën in het sociale domein.

In het belang van onze inwoners vragen wij u de minister op te roepen gemeenten meer tijd en de daarvoor noodzakelijke middelen te bieden om tot nieuwe vormen van zorg op maat te komen:

  1. Voedt  het Fonds Tekortgemeenten tot de herziening van het verdeelmodel van kracht is;
  2. Doe in samenwerking met gemeenten onderzoek naar de uitgaven aan Jeugdhulp;
  3. Neem de adviezen van de ROB inzake BUIG over;
  4. Kom in 2021 tot een toereikend macrobudget, gebruik makend van de uitkomsten van het onderzoek naar de uitgaven aan Jeugdhulp, de evaluatie van de verdeelmodellen sociaal domein en de ervaringen met het Fonds Tekortgemeenten.

Een grote meerderheid van onze Algemene Ledenvergadering in juni jl. stelde dat de gemeenten samen met het kabinet aan de IBP-opgaven willen werken, maar dat de tekorten in het sociaal domein het voor veel gemeenten onmogelijk maken te investeren in nieuwe taken. Om die reden zal de VNG vooralsnog geen verdere samenwerkingsakkoorden tekenen met financiële consequenties voor gemeenten.