Overzicht veelgestelde vragen over Collectieve zorgverzekering

Hieronder treft u de categorieen aan met vragen en antwoorden binnen het betreffende dossier. U kunt deze openklappen en lezen door op een categorie/vraag te klikken.

Per gemeente, openbaar lichaam of rechtspersoon is een uniek collectiviteitsnummer aangemaakt. De collectiviteitsnummers worden door de zorgverzekeraars zelf bepaald en geregeld. Deze nummers zijn ook aangeleverd bij de vergelijkingssite www.collectiefzorgaanbod.nl . Deze collectiviteitsnummers zijn per verzekering te vinden door te zoeken op de naam van de gemeente. Op deze wijze kan de collectiviteitskorting worden verrekend.

Medewerkers die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea kunnen bij deze verzekeraar blijven, maar hebben geen recht op de tegemoetkoming in de ziektekosten op grond van artikel 3.26 CAR-UWO. De reden hiervoor is dat Zilveren Kruis Achmea in de afgelopen Europese aanbestedingsprocedure niet tot de drie winnaars behoort.

Wie vallen er onder de reikwijdte van de collectieve zorgverzekering? Geldt de collectieve zorgverzekering ook voor raadsleden en gepensioneerden?
De volgende medewerkers behoren tot de kring van verzekerden :

1.    De werknemer die een aanstelling of arbeidsovereenkomst heeft bij/met een

  • gemeente
  • gewest dat lid is van de VNG
  • een openbaar lichaam  of andere rechtspersoon dat/die een aansluitingsovereenkomst heeft
  • gesloten met het College voor Arbeidszaken of anderszins de gemeentelijke rechtspositie
  • (CAR-UWO) volgen en/of
  • de VNG.

2.    De persoon die direct voorafgaande aan de hierna genoemde pensioenen of uitkeringen een aanstelling of arbeidsovereenkomst had met de onder a., b. of c. genoemde organisaties
b.    FLO, FPU, ABP ouderdomspensioen of ABP Keuzepensioen
c.    WW, bovenwettelijke WW, WAO, WIA of soortgelijke regelingen

3.    (Ex) Politieke ambtsdragers:
d.    -  burgemeesters
e.    -  wethouders
f.    -  raadsleden
g.    -  de hiervoor sub d tot en met sub f genoemde oud bestuurders en oud leden die uit hoofde van hun ambtsvervulling gebruik maken van een pre-pensioenregeling, gepensioneerd zijn of een ontslaguitkering genieten uit hoofde van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers.


4.    Overige doelgroepen:
h.    - Buitengewoon Ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS): de persoon die op grond van artikel 1:16 van het Burgerlijk Wetboek is benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
i.    - vrijwillig lid van de brandweer: de persoon die anders dan bij wijze van beroep werkzaam is  bij de gemeentelijke brandweer of een veiligheidsregio
j.    - gezinsleden en gelijkgestelden: echtgenoten, partners, weduwen en weduwnaars van alle hiervoor genoemden.
k.    - de kinderen van alle hiervoor genoemden. Kinderen zijn eigen-, stief-, pleeg- of  adoptiekinderen jonger dan 30 jaar op voorwaarde dat voor die kinderen aanspraak bestaat op:
- kinderbijslag, of
- uitkeringen uit hoofde van de Wet Studiefinanciering 2000, respectievelijk de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

PS: Medewerkers die ontslag hebben genomen of ontslagen zijn, kunnen geen gebruik maken van het collectieve zorgcontract. Zij kunnen mogelijk deelnemen bij hun nieuwe werkgever.

 

Medewerkers die niet bij IZA zijn verzekerd, krijgen eenmalig een aanbieding van de andere collectieve zorgverzekeraars. Tevens kunnen medewerkers op meerdere manieren de informatie krijgen. Dit kan o.a. via de werkgever zelf (bijv. via een intranetbericht), via informatiepakketten van de zorgverzekeraars, via brieven van zorgverzekeraars en via de website van de collectieve zorgverzekering op www.collectiefzorgaanbod.nl. Op deze website kunnen medewerkers de aanbiedingen van de zorgverzekeraars eenvoudig vergelijken en een polis op maat afsluiten. Het aanbod voor 2017 is vanaf 19 november 2016 definitief bekend, omdat dit de zogenoemde deurmatdatum is in de zin van de Zorgverzekeringswet.

In de CAR-UWO staat vermeld dat deze vergoed wordt indien men verzekerd is bij IZA. Omdat in 2017 de keuze gemaakt kan worden tussen drie aanbieders (IZA, CZ en Menzis) is de vraag of ook de tegemoetkoming in de ziektekosten ook voor andere geldt?

Ja, deze tegemoetkoming geldt alleen voor  huidige medewerkers die onder de reikwijdte van de CAR-UWO vallen voor zowel verzekerden bij IZA, CZ en Menzis en is vooralsnog gekoppeld aan de aanvullende verzekering 3 en 4. Hiervoor wordt de CAR aangepast. Deze CAR-wijziging gaat per 1 januari 2017 in. Overigens geldt er geen tegemoetkoming voor politieke ambtsdragers.

De tegemoetkoming van ziektekosten is onderwerp van gesprek met de vakbonden voor de komende onderhandelingen over CAR-UWO 2017-2018.

 

Nee, er is geen centrale afspraak. Zorgverzekeraars en deelnemende gemeentelijke instellingen die onder de reikwijdte van het collectieve zorgcontract vallen mogen nu zelfstandig afspraken maken over het innen van de zorgpremie via de salarisadministratie. Indien een zorgverzekeraar geen afspraak heeft om via de salarisadministratie de zorgpremie te innen, dan zal de zorgpremie apart door de verzekerde betaald moeten worden.

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het niet toegestaan zonder toestemming deze gegevens aan derden te verstrekken anders dan ten behoeve van het doel waarvoor u ze bijhoudt. Gemeenten en de VNG kunnen dus niet zonder wettelijke grondslag persoonsgegevens verstrekken. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens dient dit via een zogenaamde bewerker te gebeuren. Indien u uw NAW-gegevens niet wenst te openbaren, kunt u gebruik maken van de negatieve optie / opt-out (bekendmaking met mogelijkheid tot aantekenen bezwaar). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Een zorgverzekering sluit je eigenlijk altijd af voor één kalenderjaar. Bij een overstap in de periode tussen half november en 31 december van ieder kalenderjaar is het mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Hiervoor moet u wel uw oude zorgverzekering voor 1 januari opzeggen. Sluit u voor 1 januari een nieuwe zorgverzekering via www.collectiefzorgaanbod.nl af? Dan kunt u ervoor kiezen dat uw nieuwe zorgverzekeraar uw oude zorgverzekering opzegt. Uw overstap wordt dan automatisch voor u geregeld. 

U kunt ook zelf uw zorgverzekering voor 1 januari opzeggen zonder gebruik van de website of automatische overstapservice. U hebt dan tot en met 31 januari de tijd om  zelf een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Om voor de werkgeversbijdrage van de CAR-UWO in aanmerking te komen moet er een zorgverzekering met een aanvullend pakket 3 of 4 worden gesloten. Er kan een tegemoetkoming worden ontvangen bij de volgende aanvullende zorgverzekeringen/pakketten:

  • IZA Extra Zorg 3 of 4;
  • CZ Collectief of Top Collectief;
  • Menzis Collectief Aanvullend 3 of 4.

 

Bij een naturapolis kunt u naar zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft. Bij deze gecontracteerde zorgverleners worden de zorgkosten volledig vergoed. De zorgverlener regelt de betaling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Gaat u naar niet gecontracteerde zorgverleners, dan vergoeden zorgverzekeraars de kosten slechts gedeeltelijk het door de zorgautoriteit vastgestelde tarief.

Bij een restitutiepolis kunt u naar een zorgverlener van uw voorkeur. Dit kunnen gecontracteerde en niet- gecontracteerde zorgverleners zijn. Bij deze gecontracteerde zorgverleners worden de zorgkosten volledig vergoed. Als u naar niet gecontracteerde aanbieders gaat moet u de zorgkosten zelf voorschieten, maar kunt u wel op basis van gebruikelijke tarieven de zorgkosten volledig vergoed krijgen door deze zorgkosten via een formulier of online applicatie te declareren bij de zorgverzekeraar.

De naturapolis kent dus minder keuzevrijheid voor zorgverleners dan de restitutiepolis, maar de naturapolis is doorgaans goedkoper. De restitutiepolis kent meer keuzevrijheid en is doorgaans duurder.