Nieuws
In een ledenbrief geeft de VNG een nadere duiding van de financiële gevolgen van het coalitieakkoord na het verschijnen van de Startnota. Daarnaast schetsen we onze weging van het akkoord en de koers van de gesprekken met het nieuwe kabinet.
Morgen debatteert de Tweede Kamer met minister Hanke Bruins Slot (BZK) over de hoofdlijnen van de maatregelen in het coalitieakkoord op het terrein van Binnenlandse Zaken. De VNG heeft de Kamer met oog op dit debat gewezen op het belang van betrouwbare en zekere bestuurlijke verhoudingen.
In onze eerste reactie noemen we het regeerakkoord een valse start van het nieuwe kabinet. Met name de ingeboekte extra bezuiniging op jeugd baart ons grote zorgen. Daarnaast willen ook voor de periode na 2025 zekerheid over de opschalingskorting.
De VNG heeft met belangstelling het gepubliceerde regeerakkoord gelezen. Het is goed dat de 4 coalitiepartijen nu tot een akkoord zijn gekomen en dat er op korte termijn weer een missionair kabinet de regeringsverantwoordelijkheid draagt. Over het akkoord zijn een aantal positieve opmerkingen te maken.
Er komt extra geld voor een aantal maatschappelijke opgaven, waaronder wonen, lerarensalarissen en veiligheid. Het rijk heeft hierbij eenzijdig interbestuurlijke afspraken naast zich neergelegd door deze extra investeringen niet om te zetten naar accres voor gemeenten en provincies.
Er moet snel duidelijkheid komen over de financiering van de energietransitie. Voor inwoners en ondernemers moet het haalbaar en betaalbaar zijn, willen we hun steun behouden. En wet- en regelgeving moet snel worden aangepast. Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen in de opmaat naar Prinsjesdag.
Om de wooncrisis aan te pakken is het noodzaak dat rijk, provincies en gemeenten de regie op de woningmarkt terugnemen. Het nieuwe kabinet moet maatregelen nemen om woningbouw vlot te trekken. Alleen met een eensgezinde aanpak kunnen we de woningnood oplossen en mensen een passend dak boven het hoofd bieden.