De financiële huishouding van gemeenten ontwikkelt zich in een zorgelijke richting door de groeiende druk van het sociaal domein. Dat wordt weer bevestigd door een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau BDO op basis van een analyse van de gemeentelijke jaarrekeningen over 2019.
De VNG roept arbitrage in om te komen tot een structurele oplossing voor de financiële tekorten in de jeugdzorg.
Op initiatief van de VNG heeft het Centraal Planbureau deze keer ook de verkiezingsprogramma’s doorgerekend op de gevolgen voor decentrale overheden. In de verkiezingsspecial bij VNG Magazine was al een overzicht gemaakt van de maatregelen voor gemeenten. Nu is er ook een financiële vertaling van beschikbaar...
De woningnood, klimaatverandering en transitie naar duurzame energie. Gemeenten, provincies en waterschappen willen deze opgaven koppelen en samen aanpakken, maar dat kan alleen onder de juiste voorwaarden en met goede financiële afspraken. Dat stellen de koepels in een oproep aan het nieuwe kabinet.
VNG Magazine komt deze week met een verkiezingsspecial. Algemeen directeur Leonard Geluk interviewde hiervoor 8 lijsttrekkers van verschillende politieke partijen. Hij vroeg ze naar hun visie op gemeenten en het lokaal bestuur. Alle artikelen uit de verkiezingsspecial zijn nu te lezen op onze website.
Met 100% van de stemmen is de resolutie ‘Herstel van bestuurlijk en financieel vertrouwen’ aangenomen. Dit betekent dat de VNG pas afspraken maakt met het nieuwe kabinet over ambities als de financiën en interbestuurlijke verhoudingen op orde zijn.
Bijna 8 op de 10 gemeenten verwacht een tekort over 2021, dat in totaal wordt voorspeld op maar liefst € 1,3 miljard. Daarmee dreigt het gezamenlijke tekort van gemeenten ten opzichte van 2018 10 keer zo groot te worden. Dit blijkt uit de Benchmark Nederlandse gemeenten van BDO Accountants & Adviseurs.
Vandaag wordt het onderzoek van AEF gepubliceerd over de vraag hoeveel middelen gemeenten structureel nodig hebben om hun taken voor jeugdzorg goed uit te kunnen voeren. Het onderzoek laat zien dat gemeenten in 2019 zo’n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen.
De door de VNG voorbereide wet decentraal bestuur moet de basis bieden voor een beter evenwicht in de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen de rijksoverheid, provincies en gemeenten. Hoogleraar Douwe Jan Elzinga licht de bouwstenen van de nieuwe wet in deze video uitgebreid toe.
Op 12 februari 2021 vindt de uitgestelde ALV plaats. In een ledenbrief stuurt de VNG gemeenten alvast een aantal conceptstukken toe, zoals het GGU Jaarplan 2021, de VNG Agenda 2021 en de verantwoording over de uitvoering van moties die in de ALV van 25 september zijn aangenomen of aangehouden.