De VNG is verheugd met het aannemen van de Tweede Kamermotie (Van Dijk-Grinwis) om de financiering van decentrale overheidstaken te verbeteren. We roepen de Kamer op bij het kabinet aan te dringen op spoedige uitwerking.
Er komt extra geld voor een aantal maatschappelijke opgaven, waaronder wonen, lerarensalarissen en veiligheid. Het rijk heeft hierbij eenzijdig interbestuurlijke afspraken naast zich neergelegd door deze extra investeringen niet om te zetten naar accres voor gemeenten en provincies.
Er moet snel duidelijkheid komen over de financiering van de energietransitie. Voor inwoners en ondernemers moet het haalbaar en betaalbaar zijn, willen we hun steun behouden. En wet- en regelgeving moet snel worden aangepast. Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen in de opmaat naar Prinsjesdag.
Om de wooncrisis aan te pakken is het noodzaak dat rijk, provincies en gemeenten de regie op de woningmarkt terugnemen. Het nieuwe kabinet moet maatregelen nemen om woningbouw vlot te trekken. Alleen met een eensgezinde aanpak kunnen we de woningnood oplossen en mensen een passend dak boven het hoofd bieden.
Voor het eerst doen de VNG en UWV gezamenlijk een oproep aan het nieuwe kabinet via een brief aan de informateur.
De VNG heeft samen met IPO en Unie van Waterschappen een inbreng gestuurd voor het Tweede Kamerdebat woningbouwopgave van 24 juni. Een impuls om aan de vraag van woningen te kunnen voldoen is en blijft nodig.
Gemeenten willen samen met alle overheden concrete stappen zetten om het vertrouwen in de overheid te versterken. Uitvoerbaarheid van beleid is daarbij cruciaal. In het kader van de VNG-inzet voor de kabinetsformatie werkten we met gemeenten een aantal voorstellen uit.
Het kabinet stelt voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Daarnaast voeren gemeenten maatregelen uit waarmee in 2022 € 214 miljoen wordt bespaard op de jeugdzorguitgaven.
De arbitragecommissie, onder voorzitterschap van Richard van Zwol, heeft een uitspraak gedaan in het geschil tussen de VNG en het rijk over de jeugdzorg. De uitspraak is duidelijk: het rijk dient gemeenten te compenseren voor het feitelijke tekort voor de jeugdzorg.
Uit onderzoek van BZK blijkt dat gemeenten sinds 2015 ruim € 2,4 miljard hebben bezuinigd op hun uitvoeringscapaciteit, terwijl hun takenpakket juist fors toenam. Dat is een krimp van bijna 15%. De oorzaak? De oplopende tekorten in het sociaal domein.