Nieuws
De grote financiële zorgen waar gemeenten voor staan, en dan met name vanaf 2026, staan goed op het netvlies van de ministeries. Dat blijkt uit overzichten die de ministeries aan de formerende partijen hebben aangeleverd.
Gemeenten, provincies en waterschappen willen samen met het nieuwe kabinet de huidige grote maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Deze opgaven zijn immers niet zonder de decentrale overheden te realiseren. We bespreken onze aanzet voor een agenda voor Nederland graag met de formerende partijen.
Betrek gemeenten, provincies en waterschappen direct bij de formatie. Dit geven IPO, UvW en de VNG mee aan de Tweede Kamer, die woensdag debatteert met de verkenner over het eindverslag. Als wij aan tafel zitten bij het maken van de plannen, dan zullen we ervoor zorgen dat die plannen ook echt werken.
Gemeenten dragen bij aan het oplossen van de grote problemen in onze samenleving. Daar hebben zij wel een goede uitgangspositie voor nodig, financieel én in de interbestuurlijke verhoudingen. Onze oproep aan de formerende partijen: ‘Gebruik de kracht van lokaal bestuur’.
Hoe kan het lokale bestuur een sterke overheidslaag zijn en blijven? Om die vraag draait het Tweede Kamerdebat Versterking lokaal bestuur, dinsdag 24 oktober. Over deze kwestie heeft VNG de afgelopen periode meerdere keren haar zorgen geuit. Zowel de financiële als bestuurlijke verhoudingen zijn geschaad.
Om onze wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren is een goede financi ë le uitgangspositie voor gemeenten en provincies noodzakelijk. In een position paper vragen de VNG en het IPO aandacht voor 4 punten die de financiële situatie moeten verbeteren.
De Commissie sociaal minimum heeft onderstreept dat het borgen van bestaanszekerheid nu en op de lange termijn noodzakelijk is. Voor álle inwoners moet het inkomen zeker en toereikend zijn om van rond te komen en mee te doen. De VNG vindt het belangrijk dat nu eerst landelijk de basis op orde wordt gebracht.
Elke dag geven 342 gemeenten, 21 waterschappen en 12 provincies uitvoering aan beleid en ondersteunen wij onze inwoners. Daarnaast werken wij samen met het rijk aan de grote uitdagingen van deze tijd. We willen blijven werken aan de vooruitgang van Nederland. Stilstand is echt onverantwoord.