Bijna 8 op de 10 gemeenten verwacht een tekort over 2021, dat in totaal wordt voorspeld op maar liefst € 1,3 miljard. Daarmee dreigt het gezamenlijke tekort van gemeenten ten opzichte van 2018 10 keer zo groot te worden. Dit blijkt uit de Benchmark Nederlandse gemeenten van BDO Accountants & Adviseurs.
Vandaag wordt het onderzoek van AEF gepubliceerd over de vraag hoeveel middelen gemeenten structureel nodig hebben om hun taken voor jeugdzorg goed uit te kunnen voeren. Het onderzoek laat zien dat gemeenten in 2019 zo’n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen.
De door de VNG voorbereide wet decentraal bestuur moet de basis bieden voor een beter evenwicht in de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen de rijksoverheid, provincies en gemeenten. Hoogleraar Douwe Jan Elzinga licht de bouwstenen van de nieuwe wet in deze video uitgebreid toe.
Op 12 februari 2021 vindt de uitgestelde ALV plaats. In een ledenbrief stuurt de VNG gemeenten alvast een aantal conceptstukken toe, zoals het GGU Jaarplan 2021, de VNG Agenda 2021 en de verantwoording over de uitvoering van moties die in de ALV van 25 september zijn aangenomen of aangehouden.
De VNG heeft het initiatief genomen tot een wet op het decentraal bestuur om de interbestuurlijke verhoudingen weer in balans te brengen. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht en gespecialiseerd in lokaal bestuur, heeft hiervoor een proeve geschreven. Deze is tijdens de Bestuurdersdag gepresenteerd.
Rijksbouwmeester Floris Alkemade besprak in zijn lezing op de VNG Bestuurdersdag de verschillende punten van de VNG-inzet voor de komende verkiezingen, waaronder de woonopgave. Hij deed ook een oproep aan het Rijk om ruimtelijke vraagstukken gecoördineerd in plaats van versnipperd te benaderen.
Zoals bekend, is het Rijk niet van plan gemeenten volledig financieel te compenseren voor de extra kosten als gevolg van het Wmo-abonnementstarief. De VNG adviseert gemeenten nu om bepaalde beheersmaatregelen te nemen. In een vandaag verzonden ledenbrief lichten we de maatregelen toe.
De VNG laat aan beide fondsbeheerders weten voor een behoud van de brede koppeling van de trap-op-trap-af-systematiek van het gemeentefonds te zijn. Daarbij moet de opschalingskorting de volgende kabinetsperiode definitief van tafel en ook niet onder een andere noemer terugkeren. Met deze niet-taakgebonden...
De invoering van het abonnementstarief leidt aantoonbaar tot een aanzuigende werking op Wmo-ondersteuning, vooral huishoudelijke hulp. Toch weigert het kabinet gemeenten volledig te compenseren voor de extra kosten. Wat de VNG betreft, is hiermee de grens bereikt.
De VNG doet opnieuw een dringend beroep op het kabinet om gemeenten structureel meer financiële ruimte te geven. Dat schrijven we in een brief aan het kabinet, waarin de boodschap van de Algemene Ledenvergadering van 25 september wordt doorgegeven.