Nieuws
Zorg, wonen, bestaanszekerheid, leefomgeving, cultuur en veiligheid. Gemeenten doen er alles aan om het leven in dorpen en steden leuk en leefbaar te houden. Maar er dreigt verschraling door de grote bezuiniging op het gemeentefonds. Het kabinet-Schoof staat voor de keus om dit wel of niet te laten gebeuren.
De 2e Kamer debatteert 4 juni over de Voorjaarsnota. Er zijn betekenisvolle stappen gezet zoals de afschaffing van de opschalingskorting. Helaas blijft de financiële positie van gemeenten zorgelijk. Bezuinigingen zullen leiden tot verschraling van publieke voorzieningen en dienstverlening aan inwoners.
De resolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’ is met 98.8% aangenomen tijdens de Extra ALV in Utrecht. Dit betekent onder andere dat de VNG snel aan tafel wil met het nieuwe kabinet om het hoofdlijnenakkoord uit te werken tot een voor gemeenten uitvoerbaar regeerprogramma.
De VNG heeft een eerste analyse gemaakt van het hoofdlijnenakkoord 'Hoop, lef en trots'. We zetten uiteen welke voorstellen gemeenten raken, wat de gevolgen daarvan zijn voor gemeenten en welke onderwerpen nog weinig concreet of onduidelijk zijn.
Het akkoord op hoofdlijnen ‘Hoop, lef en trots’ biedt een goede basis voor het verdere gesprek met het nieuwe kabinet. Het betrekken van gemeenten bij de nadere uitwerking is nodig om zeker te kunnen zijn dat beleid uitvoerbaar is en het inwoners verder helpt.
Door de actuele ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie is een extra algemene ledenvergadering wenselijk. De ALV is op vrijdag 24 mei in het Beatrixtheater in Utrecht. Voordat de ALV begint zijn er sessies over actuele thema's.
Voorzitter Sharon Dijksma en directeur Leonard Geluk spraken vandaag met de informateurs en onderhandelaars van de formerende partijen. Ook de voorzitters en directeuren van IPO en UvW waren aanwezig. Onze boodschap was helder: met het nieuwe kabinet willen we de grote vraagstukken van Nederland oplossen.
De nieuwe fase van de kabinetsformatie met de inhoudelijke onderhandelingen begint vandaag. De VNG, IPO en UvW benadrukken dat het belangrijk is om hen hierbij vroegtijdig te betrekken. Decentrale overheden zijn onmisbaar voor het aanpakken van de grote maatschappelijke opgaven in Nederland.
Onder leiding van informateur Kim Putters zijn er belangrijke stappen gezet in de kabinetsformatie. In zijn eindverslag benadrukt hij ook het cruciale belang van gemeenten. Zij spelen een essentiële rol bij het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukken waar ons land voor staat.
Op verzoek van verschillende gemeenten brengen we een advies uit voor de meerjarenbegroting 2025-2028. Vanwege de onzekerheid over de ontwikkelingen op de korte termijn, brengen we het advies uit in 2 delen. Het 1e deel stuurden we vandaag via een ledenbrief en het 2e deel komt uit na de meicirculaire.