Een aantal gemeenten heeft lokaal in de rechtspositieregeling de mogelijkheid aan werknemers gegeven om IKB in te zetten voor een vaste onbelaste reiskostenvergoeding. Als een gemeente dit wil inzetten dan gelden er nadere juridische en fiscale regels.
De VNG heeft eerder dit jaar na invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) geconstateerd dat een kleine groep medewerkers, die naast hun salaris een WW, ZW- of WIA-uitkering ontvangen, nadelige effecten kunnen ervaren.
De VNG constateert na invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) dat sommige medewerkers, die naast hun salaris een WW, ZW- of WIA-uitkering ontvangen, nadelige effecten kunnen ervaren.
Na invoering van het IKB ontvangt de VNG vanuit de praktijk signalen dat er vragen zijn over de tabeltoepassing. Meer specifiek betreft het de vraag of opnamen uit het IKB belast moeten worden volgens de tabel bijzondere beloningen of dat de maandtabel -onder voorwaarden- toegepast kan worden.
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2017 een IKB, waarbij de voormalige vakantietoelage (VT), eindejaarsuitkering (EJU), levenslooptoelage (LLT) en bovenwettelijk vakantieverlof zijn opgenomen. Dit bedraagt nomimaal 16.3%, maar effectief iets meer omdat de VT ook over de salaristoelagen wordt opgebouwd.
Er worden veel vragen gesteld over het Individueel Keuzebudget (IKB) dat per 1 januari 2017 is ingegaan. De komende periode zullen we regelmatig een vraag nader toelichten. Deze week beantwoorden we de vraag: hoe zit het met de opbouw van IKB over salaristoelagen?
Er worden veel vragen gesteld over de het Individueel Keuzebudget (IKB) dat per 1 januari 2017 is ingegaan. De komende periode zullen we regelmatig een vraag nader toelichten. Deze week beantwoorden we de vraag: hoe zit het met werkgeversverklaringen en het IKB?
Er worden veel vragen gesteld over de het Individueel Keuzebudget (IKB) dat per 1 januari is ingegaan. De komende periode zullen we regelmatig een vraag nader toelichten. Deze week beantwoorden we de vraag: hoe zit het met het financieren van opleidingen binnen het IKB?
Ambtenaren die zijn aangesteld ten behoeve van hun opleiding, als vakantiekracht of voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van een door de overheid getroffen regeling zijn uitgesloten van het Individueel Keuze Budget (IKB).
De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) in het beloningshoofdstuk van de CARUWO heeft geleid tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting daarop. Deze ledenbrief bevat nog een aanvulling daarop.