Khonraad, onderdeel van Visma, levert diensten die gemeenten en GGZ-instellingen gebruiken voor de uitvoering van de Wet Verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Het gebruikersoverleg heeft tot doel de betrokkenheid en invloed bij de ontwikkeling van deze dienstverlening te vergroten.
Wat zijn de gevolgen van de Wet straffen en beschermen (Wet SenB) voor de informatieverstrekking en gegevensdeling? En wat is bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) het belang van de verwerkersovereenkomst met Khonraad, en waarin ligt de noodzaak van beveiligde gegevensdeling?
De Wet verplichte ggz (Wvggz) is sinds 1 januari 2020 van kracht. Hoe zijn de ontwikkelingen in de nieuwe wet ten opzichte van zijn voorganger, de wet Bopz?
Mag de burgemeester (of een wethouder) bij het uitvoeren van de hoorplicht in het kader van de Wvggz zich wenden tot een deskundige ter plaatse als hij zelf betrokkene niet op de locatie kan horen voordat een crisismaatregel wordt genomen?
De gemeente heeft onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan.
De Wvggz biedt iedereen de mogelijkheid een melding te doen bij de gemeente over iemand in zijn omgeving die mogelijk in aanmerking komt voor verplichte ggz. Daarnaast zijn in veel gemeenten al meldpunten 'niet-acuut' ingericht, waar je ook van minder zware zorgen een melding kunt maken.
Op 1 januari is de Wet Bopz vervangen door de Wvggz en de Wet zorg en dwang (Wzd). Met het oog hierop is er nu een addendum beschikbaar op het Handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein.
Vanaf vandaag is het Landelijk Meldnummer voor personen met verward gedrag niet-acuut operationeel. Hiermee zijn alle bestaande regionale en gemeentelijke meldpunten in Nederland gekoppeld aan dit landelijk meldnummer.
Khonraad leverde onlangs de eerste monitor met kengetallen over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) op. De monitor bevat kengetallen over meldingen, het verkennend onderzoek en de aanvragen zorgmachtiging bij het OM, en de crisismaatregelen (met daarbij cijfers over het horen).