Het Schakelteam Personen met verward gedrag adviseerde om een landelijk telefoonnummer te realiseren voor de melding (24/7) van niet-acute signalen, dat doorschakelt naar bestaande regionale meldpunten. In dit bericht een update hoe het ervoor staat met de realisatie van het landelijk meldnummer.
Wie een crisismaatregel krijgt opgelegd onder de Wvggz heeft recht op bijstand van een advocaat. Dit is een belangrijk recht. In de afgelopen periode is samen met ketenpartners bekeken op welke manier dit het best in de praktijk te brengen is, ook naar aanleiding van recente jurisprudentie.
Het blijkt dat (nog) niet alle artsen die een medische verklaring af (kunnen) geven voor de inbewaringstelling (IBS) (op basis van de Wet zorg en dwang) in het systeem van Khonraad werken. Het kan dus voorkomen dat een arts de medische verklaring per veilige mail of per post verstuurt.
Het werd onlangs duidelijk dat er een lacune zit in de route van de voorbereiding van een zorgmachtiging Wvggz tussen de gemeente en het Openbaar Ministerie. Er werd een tijdelijke werkwijze afgesproken, daar is nu een instructie voor beschikbaar.
Meldmedewerkers, triagisten, wijkteams en andere (beleids)ambtenaren betrokken bij de Wvggz: voor hen heeft VNG Academie diverse incompany trainingen in het aanbod.
De VNG heeft een DPIA (Data Protection Impact Assessment) op de Wvggz gemaakt. De DPIA beschrijft de impact van de nieuwe Wvggz op de privacy van de betrokkenen, en wat gemeenten moeten doen om de privacy te borgen.
Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking, als vervangers van de huidige Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In de Wvggz zijn alle rechten vastgesteld van mensen die verplichte ggz-zorg krijgen.
De Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) gaan op 1 januari 2020 in als vervangers van de Wet BOPZ. Regelmatig berichten we over de stand van zaken van de (voorbereidingen op de) invoering.
Het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) draait inmiddels op volle toeren en de regioadviseurs ondersteunen en adviseren de regio’s vraaggericht. De vragen vanuit de regio’s zijn zeer uiteenlopend en liggen op een breed scala van thema’s.
Wat is nodig voor de informatievoorziening om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen? De VNG publiceert hierover regelmatig factsheets. Inmiddels is de derde factsheet verschenen.