Individuele gemeenten helpen grip te krijgen en te houden op hun uitgaven in het sociaal domein. Dat is de hoofdopdracht van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. De uitkomsten zijn primair bestemd voor de gemeenten, daarnaast verschijnen er algemene tussenrapportages.
Nagenoeg alle gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein. Naast de roep om meer macrobudget en eerlijker verdeelmodellen willen zij in de eigen organisatie kijken naar mogelijke oorzaken en ingrepen. Ruim 50 gemeenten meldden zich aan bij de VNG-visitatiecommissie die hen daarbij helpt.
Het VNG-bestuur heeft vandaag de 'Visitatiecommissie financiële beheerbaarheid sociaal domein' ingesteld. Deze commissie, onder leiding van Marjanne Sint, gaat gemeenten ondersteunen bij het grip krijgen en houden op de uitgaven in het sociaal domein.
De Buitengewone ALV (BALV) van de VNG besprak vanmiddag zeven moties over (de financiën in) het sociaal domein. Hieronder waren de vier door de ALV van 27 juni jl. aangenomen moties, daarnaast waren voor de BALV drie nieuwe moties ingediend.
Vandaag bespreekt de Buitengewone ALV in totaal zeven samenhangende moties over (de financiën in) het sociaal domein. Het betreft de verantwoording van het VNG-bestuur van de acties op de vier moties die tijdens de ALV in juni werden aangenomen, en drie nieuwe moties.
De VNG en staatssecretaris Van Ark (SZW) hebben overeenstemming bereikt over aanbevelingen 2 en 3 van het ROB-advies inzake het BUIG-budget. Hiermee zijn over alle aanbevelingen van de ROB afspraken gemaakt.
Zijn de bedragen uit de kabinetsbrief ‘nieuw’ geld of waren deze al verwerkt in de macrobudgetten BUIG? Is het hogere macrobudget BUIG gegarandeerd? De VNG heeft deze en andere vragen beantwoord in het document 'Q&A’s bij de kabinetsreactie en motie over ROB advies BUIG.'
Een bestuurlijke delegatie van de VNG had op 15 november een bestuurlijk overleg met staatssecretaris van Ark en minister Koolmees (SZW). Op de agenda stonden: de Uitwerkingsagenda inburgering, Breed Offensief, kinderen in armoede en het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz).
De staatssecretaris van SZW kent een vangnetuitkering Participatiewet toe aan 207 gemeenten voor een totaalbedrag van circa 108 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2017 een tekort op de gebundelde uitkering. Met deze uitkering bekostigen gemeenten o.a. bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies.
Het kabinet erkent de financiële tekorten in het sociaal domein en neemt de signalen van gemeenten hierover serieus. Voor een deel wordt tegemoetgekomen aan de oproep zoals verwoord in vier samenhangende moties die hierover werden aangenomen tijdens de ALV van de VNG op 27 juni.