De VNG heeft een reactie gegeven op de voorgestelde wijzigingen van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Wij zijn er niet van overtuigd dat de voorgenomen wijzigingen effectief zullen zijn en adviseren daarom het besluit niet te wijzigen.
De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk’ herzien. De inhoud van deze handleiding sluit nu weer volledig aan bij de actuele zaken in wetgeving en jurisprudentie.
De bedragen van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen worden geïndexeerd. Het is de eerste keer sinds de invoering van de wet dat een indexering plaatsvindt van de voor de dwangsom geldende bedragen. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.
Neem een geharmoniseerde coördinatieregeling voor het omgevingsrecht op in de Omgevingswet en niet in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit is een van de aanbevelingen in de VNG-reactie.
Een cliënt kan in bezwaar bij de gemeente tegen een beschikking. Bij de zorgaanbieder kan hij een klacht indienen als hij vindt dat de geleverde ondersteuning niet goed is. De zorgaanbieder handelt de klacht af en rapporteert de gemeente periodiek over het aantal klachten en de wijze van afhandeling.