De VNG heeft in een brief aan minister Plasterk gereageerd op het concept-Wetsvoorstel kostenverhaal vergunninghouders. We vinden het onvoldoende doordacht en dat het leidt tot ongewenste effecten.
Eveline Zeeman, projectleider expert bij de gemeente Zaanstad, heeft gisteravond de publieksprijs gewonnen in de race om Jonge Ambtenaar van het Jaar 2017.
Het CBS bericht dat gemeenten in 2015 een positief exploitatieresultaat hadden van € 500 miljoen dankzij het opveren van de bouwgrondexploitatie. Daarmee is voor de gezamenlijke gemeenten een eind gekomen aan de krimp van het eigen vermogen, aldus het CBS.
Wie geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kan bij de gemeente een briefadres aanvragen. Dat is belangrijk omdat inschrijving in de Basisregistratie Personen voor bijvoorbeeld een zorgverzekering noodzakelijk is. Daarom is er in maart een aantal regionale bijeenkomsten over dit onderwerp.
De Tweede Kamer wil de ontwikkelingen rond de decentralisaties ook na de eerste fase blijven volgen. Rijk en gemeenten moeten ‘maatregelen treffen om de omslag in het sociaal domein verder vorm te geven’ en een onafhankelijke derde moet dat volgen, stelt de Kamer in een aangenomen motie.
Gemeenten kunnen een beslissende rol spelen in een betere aanpak van kindermishandeling. Het Collectief tegen Kindermishandeling is een programma van VNG en de ministeries van VWS, VenJ en OCW. Bestuurders van zes gemeenten vertellen over hun ervaringen.
Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van schoolgebouwen. Hiervoor is een betere afstemming noodzakelijk van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) met het Integraal Huisvestings Plan (IHP) en moeten bindende afspraken worden gemaakt over de status van ‘renovatie’.
Afgelopen weken heeft de conceptversie van de Structuurvisie ondergrond (STRONG) ter inzage gelegen. De VNG heeft onder andere in samenwerking met de gemeentelijke werkgroep (WEB) een reactie geschreven.
De accountmanagers en experts van OTAV staan tot 1 juli 2017 ter beschikking van gemeenten. De accountmanagers komen op verzoek naar uw gemeente, beantwoorden uw vragen en kunnen waar nodig een expert inschakelen.
Consulenten jonge risico kinderen (CJRK) zijn experts op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen en geven advies aan ouders, scholen en professionals. Friesland zet ze in, omdat een doorstroom van peuters richting onderwijs niet altijd vanzelfsprekend is.