VNG-voorzitter Jan van Zanen opent de bestuursvergadering met een terugblik op de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen van 15 maart. Het bestuur ziet de hoge opkomst en de grote winst van de BoerBurgerBeweging (BBB) als een duidelijk signaal van de inwoners.

Denktank 2040

Vandaag is de derde bijeenkomst van de Denktank Nederland 2040. De Denktank is onafhankelijk, maar wordt gefaciliteerd door de VNG en de Argumentenfabriek. Het bestuur ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een sessie met de denktank.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De instroom in de Wlz is hoger dan verwacht en dat brengt voor het rijk extra kosten met zich mee. De financiering daarvan ligt bij het rijk en niet bij gemeenten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal naar verwachting maatregelen nemen om de instroom te beteugelen, waar ook de gemeenten mee te maken krijgen.

Invoering Omgevingswet

Dinsdag 14 maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Het bestuur is blij met deze mijlpaal, maar realiseert zich dat er nog veel moet gebeuren voor de invoering van de wet. Zo worden over de randvoorwaarden nog gesprekken gevoerd en ook het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de financiën zullen naar verwachting nog terugkomen op de agenda van het bestuur.

Financieringssystematiek van gemeenten

We spreken met het kabinet over de financieringssystematiek van gemeenten en de verwachte financiële situatie voor gemeenten op de middellange en lange termijn. Het bestuur bespreekt de mogelijke uitkomsten van de gesprekken en de consequenties die verschillende scenario’s zullen hebben.

Wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting

Het bestuur bespreekt de concept-reactie op het Wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting. Liesbeth Grijsen, voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, licht het toe.

  • Het wetsvoorstel voorziet in de wettelijke vertaling van het hernemen van regie op de volkshuisvesting door overheden
  • Het instrumentarium in dit wetsvoorstel moet helpen het woningtekort op te lossen
  • Ook vormt het de basis om tot een meer evenwichtige woningvoorraad te komen die ook past bij de behoeften van mensen met een midden- of laag inkomen, in het bijzonder de aandachtsgroepen
  • Het wetsvoorstel bevat voorstellen tot wijziging van de Omgevingswet, de Woningwet, de Huisvestingswet en de Wmo

Het bestuur stemt in met de concept-reactie, die de komende weken nog in verschillende commissies wordt besproken, voordat deze aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt gestuurd.

Diverse arbeidszaken

De ledenraadpleging over de Cao Gemeenten is nog gaande en sluit 31 maart. De voorzitter van het College voor Arbeidszaken, Ton Heerts, meldt dat de VNG aanstaande september samen met het A&O-fonds een congres over de arbeidsmarkttekorten bij gemeenten organiseert. Binnenkort wordt onder de leden een enquête over de cao Aan de slag (voor mensen met een arbeidsbeperking) uitgezet, om te peilen hoe gemeenten tegen verschillende scenario’s aankijken.

Verenigingsstrategie 2030

In de Verenigingsstrategie 2030 - die op 14 juni in de Algemene Ledenvergadering aan de leden wordt voorgelegd - staan voorstellen om gemeenten individueel en collectief te versterken. Het bestuur bespreekt twee onderwerpen uit de strategie.

  1. Ten eerste het vraagstuk van de (vele vormen van) regionale samenwerking door gemeenten en of/hoe de vereniging de leden hierin kan ondersteunen.
  2. Ten tweede hoe de VNG aan de leden extra mogelijkheden kan bieden om mee te praten binnen de vereniging. Met name voor urgente vraagstukken is een extra vorm van uitwisseling met de leden gewenst.

Het bestuur geeft de VNG-directie richting en aandachtspunten mee om in de strategie te verwerken.

Essay Bestaanszekerheid

Bestuurslid Peter Heijkoop, voorzitter commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie, licht toe waarom de VNG een essay heeft geschreven over bestaanszekerheid. De reden is het groeiend aantal huishoudens dat in armoede leeft.

Met dit essay wil de VNG het gesprek aangaan met partners over de vragen:

  • Welk stelsel van bestaanszekerheid is in de toekomst nodig
  • Welke rol kunnen gemeenten hierin betekenen en
  • Wat hebben we daarvoor nodig van het rijk?

Het essay wordt binnenkort gepubliceerd.