Vanuit de Willemshof in Den Haag opent VNG-voorzitter Jan van Zanen deze digitale bestuursvergadering. Er zijn om te beginnen enkele actuele onderwerpen die aandacht vragen.

Landelijk gebied

Liesbeth Grijsen is voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Milieu (RWM). Zij vertelt dat het kabinet werkt aan een regeling voor piekbelasters. Daar komt nog de verhoogde rijksdoelstelling voor CO2-reductie van 55% in 2030 bij. Deze doelstelling is inmiddels verdeeld over de provincies. Opgemerkt wordt dat de democratische legitimiteit - de rol van gemeenteraden - in het oog moet worden gehouden, evenals een heldere rolverdeling tussen gemeenten, provincies en rijk. 

Cao Aan de slag en Cao Gemeenten

Daarna gaat de vergadering over naar de geagendeerde onderwerpen. Als eerste zijn dat de cao Aan de slag (voor mensen met een arbeidsbeperking) en de cao Gemeenten. De portefeuillehouder in het VNG-bestuur - Ton Heerts, voorzitter van het College voor Arbeidszaken - schetst de ontwikkelingen van de afgelopen periode, de dilemma’s waar we voor staan en de aanpak op beide trajecten. 

Programma Energie 2023

Lot van Hooijdonk van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) neemt het bestuur mee in het jaarprogramma 2023 van het Programma Energie. Dit programma houdt zich binnen de VNG bezig met de uitvoering van het Klimaatakkoord. 

De afgelopen jaren is de uitvoering (en verdere uitwerking) van het Klimaatakkoord stevig ter hand genomen in gemeenten en op nationaal niveau. Een van de zogenoemde ‘focuspunten’ van de VNG is dat de activiteiten op lokaal en nationaal niveau goed zijn verbonden. En dat mede daardoor in nationale beleidsontwikkeling en wetgeving voldoende rekening wordt gehouden met de lokale uitvoeringspraktijk.

Andere focuspunten zijn onder meer de uitwerking van de financiering, de verhoging door het rijk van de CO2-reductie van 49% naar 55%. Hierbij speelt de vraag of, en zo ja hoe gemeenten aan deze verhoogde doelstelling kunnen bijdragen. Tenslotte wordt besproken dat de huidige geopolitieke situatie en de energiecrisis die daarmee samenhangt van invloed is op de uitvoering van het Klimaatakkoord. 

Over veel van de genoemde onderwerpen gaat de VNG ook in 2023 met de achterban in gesprek.

Financiering levensloopaanpak

De levensloopaanpak is bedoeld voor (circa 1500) inwoners met GGZ-problematiek
en/of een licht verstandelijke beperking, die ook andere problemen hebben en daardoor gevaarlijk gedrag vertonen of een risico hebben op gevaarlijk gedrag. Het bestuur stemt bij uitzondering in met de financiering van een deel van de coördinatiekosten uit het gemeentefonds. Randvoorwaarde is dat de levensloopaanbieders geen aparte facturen meer sturen aan de gemeenten en zorg- en veiligheidshuizen voor het aanmeldingstraject.

Giro 555

De voorzitter sluit af met de mededeling dat inmiddels 121 gemeenten hebben bijgedragen aan de Giro 555-actie van de samenwerkende hulporganisaties. Het totaalbedrag is € 9,5 miljoen voor de hulpverlening en wederopbouw na de aardbevingen in Turkije en Syrië vorige week. VNG International verwacht een rol te gaan spelen in de wederopbouw.