Tijdens de bestuursvergadering gaat het onder andere over een nieuwe kandidaat voor het  vicevoorzitterschap, de Voorjaarsnota, de Spreidingswet en de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2023.

De voorzitter opent de vergadering in de Sophiahof in Den Haag. Als eerste wordt gemeld dat Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, als kandidaat voor het vicevoorzitterschap is voorgedragen door het bestuur. Tot 3 weken voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 14 juni kunnen andere leden zich kandidaat stellen. De vicevoorzitter wordt door de leden gekozen tijdens de ALV.

Voorjaarsnota

Een belangrijk onderwerp in deze bestuursvergadering is de Voorjaarsnota, die eind april door het kabinet is gepubliceerd. Het bestuur bespreekt de gevolgen voor gemeenten voor de komende jaren. De bezuinigingen, het gebrek aan structurele middelen en de financiële consequenties van de nieuwe systematiek voor het gemeentefonds (vanaf 2027) baren het bestuur zorgen.

Het bestuur benadrukt dat het zich onverminderd blijft inzetten voor het laten verdwijnen van de opschalingskorting. Ook zal richting het kabinet duidelijk worden gemaakt dat onvoldoende structurele middelen gevolgen zal hebben voor het uitvoeren van de taken door gemeenten. Gezien de grote maatschappelijke opgaven en de grote hoeveelheid taken die bij gemeenten liggen, is dit zeer zorgelijk.

Spreidingswet (asiel en migratie)

Bestuurslid Rutger Groot Wassink, voorzitter van de Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie (TCAM), blikt tevreden terug op het goedbezochte congres ‘Van Opvang tot en met integratie’ dat op maandag 8 mei plaatsvond. Minder tot tevredenheid leidt de spreidingswet die nu voorligt. Deze voldoet niet aan de wensen van de VNG en deze boodschap zal richting kabinet en Tweede Kamer worden geuit.

Agenda Algemene Ledenvergadering 14 juni 2023

Op de tweede dag van het VNG Jaarcongres in Groningen is de ALV. Het bestuur stelt de agenda vast. De ALV-stukken worden op 17 mei verzonden aan de leden.

Na het afhameren van de hamerstukken en de terugkoppeling uit verschillende commissies sluit de voorzitter de vergadering.