In deze bestuursvergadering werd er gesproken over de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 24 mei, de Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 juni, het Risicobeheerfonds, energietransitie, de hersteloperatie kinderopvangtoeslag en de Wet versterking regie op de volkshuisvesting. 

Extra Algemene Ledenvergadering 24 mei 2024

Als eerste agendapunt van deze bestuursvergadering legt voorzitter Sharon Dijksma het programma voor de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24 mei voor. In deze ALV bespreekt het bestuur met de leden de resultaten van de gesprekken met het kabinet naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2024.

Bestuur en directie van de VNG hebben deze resultaten in een groot aantal online en fysieke bijeenkomsten toegelicht aan zowel raadsleden, ambtelijke vertegenwoordigers als bestuurders. Het programma voor de extra ALV is mede op basis hiervan samengesteld. De VNG-leden hebben de uitnodiging op vrijdag 26 april ontvangen via een ledenbrief.

Algemene Ledenvergadering 26 juni 2024

Hierna bespreekt het bestuur de agenda van de ALV van woensdag 26 juni. Verschillende agendapunten worden toegelicht en besproken, zoals een eerste versie van de Kadernota 2025 en de aan de ALV voor te leggen bijdrage van de leden aan het GGU-fonds (gezamenlijke gemeentelijke uitvoering). Afgesproken wordt nog duidelijker toe te lichten wat de meerwaarde van de GGU-proposities voor gemeenten is. Op woensdag 29 mei ontvangen de leden alle VNG-stukken voor de ALV. 

Risicobeheerfonds 

Het bestuur bespreekt het voorstel om gemeenten te helpen met het besparen op verzekeringspremies via de vorming van een Risicobeheerfonds  (schadeverzekeringsmaatschappij). Afgesproken wordt de voorstellen verder uit te werken met als doel gemeenten zo goed mogelijk te informeren over de voordelen en over eventuele risico’s. Zodat elke gemeente een afgewogen besluit kan nemen over deelname aan dit Risicobeheerfonds.

Energietransitie

De problematiek van netcongestie en de inspanning die de VNG verricht op het dossier van energie-infrastructuur worden toegelicht door de voorzitter van de commissie Energie, Klimaat, Economie & Milieu (EKEM), Lot van Hooijdonk. Binnen de energietransitie is dit een urgent onderwerp dat de komende jaren nog veel aandacht gaat vragen bij alle gemeenten. Het bestuur neemt er kennis van.

Inzet VNG brede ondersteuning hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Bestuurslid Peter Heijkoop geeft als voorzitter van de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) een toelichting op het voorstel. Het bestuur stemt in met het advies van de commissie aan het kabinet om de ondersteuning door gemeenten bij de hersteloperatie toekomstbestendiger in te richten.

Wet versterking regie op de volkshuisvesting

De commissies Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM), Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) en de Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie (TCAM) hebben een reactie op dit wetsvoorstel van minister De Jonge geformuleerd. Het bestuur stemt ermee in om deze reactie naar het kabinet te sturen.