Voorzitter Jan van Zanen opent de online bestuursvergadering. Als eerste wordt het programma van het VNG Congres besproken en wordt gemeld dat (voor zover bekend) inmiddels in 8 gemeenten een coalitie is gevormd.

Onafhankelijk procesbegeleider

Algemeen directeur Leonard Geluk praat het bestuur bij over de gesprekken met het kabinet. Hierin is onder meer afgesproken een onafhankelijk procesbegeleider, José Lazeroms, aan te stellen om een advies op te stellen over de toekomstige financiering van de decentrale overheden. Ondertussen heeft de VNG het COELO opdracht gegeven in kaart te brengen wat er gebeurt met de gemeentefinanciën op lange termijn op basis van de afspraken in het regeerakkoord.

Herijking gemeentefonds

Ook de herijking Gemeentefonds komt aan de orde. Voorzitter van de commissie Financiën Arjan van Gils geeft in zijn toelichting aan dat de VNG het niet eens is met het besluit van de fondsbeheerders tot invoering van de nieuwe verdeling, omdat niet is voldaan aan de voorwaarden die de VNG en de ROB hebben gesteld. Een dezer dagen wordt hierover een ledenbrief verzonden.

Oekraïne

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne vraagt veel van gemeenten. Het bestuur spreekt over wat gemeenten de afgelopen periode al aan opvang hebben gerealiseerd en de taakstelling voor extra opvangplekken die binnenkort wordt verwacht. Ook wordt stilgestaan bij de verhouding tussen het Veiligheidsberaad en VNG en tussen het rijk en gemeenten.

Het bestuur vraagt aandacht voor het tekort bij gemeenten aan ambtelijke capaciteit en bevestiging door het rijk van compensatie van de meerkosten. Ook is er de oproep oog te houden voor andere groepen vluchtelingen en aandachtsgroepen die gehuisvest moeten worden.

Klimaat en woningbouw

Lot van Hooijdonk, commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie en Milieu, geeft een presentatie over de stand van zaken van de bestuurlijke afspraken en actualiteiten rond de thema's Klimaat en Energie. Het bestuur spreekt vervolgens onder meer over de hogere doelstellingen voor klimaat en energie, de regionale energiestrategieën, de warmtevisies, het capaciteitsprobleem van het elektriciteitsnet, de 100-dagenbrief van minister Jetten over het Klimaatakkoord en het nationaal isolatieprogramma van minister De Jonge.

Bij afwezigheid van Ed Anker geeft beleidsdirecteur Albert Vermuë een presentatie over de Woningbouwopgave. Hij schetst de highlights van de Nationale Wonen en Bouwagenda die minister De Jonge met grote voortvarendheid is gestart.

Programma Een thuis voor iedereen

Het bestuur ondersteunt het interbestuurlijke programma ‘Een thuis voor iedereen’ over de huisvesting van aandachtsgroepen. Het verdelen van de schaarse ruimte is een ingewikkelde opgave, en het programmaplan wil gemeenten hierbij ondersteunen. In het voorliggende voorstel wordt een streefgetal van 30% sociale huur per gemeente genoemd, en dit is een signaal dat elke gemeente geacht wordt haar bijdrage te leveren in de huisvesting van aandachtsgroepen.

En verder

Aan de orde komen verder nog de openstelling van 226 vacatures voor het VNG-bestuur en de VNG-commissies en het VNG Jaarverslag 2021. Dit wordt ter akkoord aangeboden tijdens de ALV eind juni. Ook wordt de financiering van de VNG-kennishub besproken. De kennishub heeft als doel de kennisvraag van gemeenten en het kennisaanbod door kennisinstituten te verbinden. Tenslotte wordt de notitie Human Capital toegelicht door Ton Heerts, voorzitter van het College van Arbeidszaken. De krapte op de arbeidsmarkt en het oplopende ziekteverzuim vormen een steeds urgenter probleem voor de gemeentelijke organisaties.