Voorzitter Jan van Zanen heet de aanwezigen welkom bij de laatste vergadering van dit VNG-bestuur. Begin oktober treden het nieuwe bestuur en de nieuwe commissies aan. De voordrachtcommissie informeert dezer dagen iedereen die hiervoor interesse heeft getoond of men wel of niet zal worden voorgedragen. 

De nieuwe samenstelling van bestuur en commissies wordt op 22 september in een ledenbrief bekendgemaakt. De functies van voorzitter en vicevoorzitter vallen hier buiten. Pas tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 2 december aanstaande treedt de vicevoorzitter af. De termijn van de voorzitter loopt tot aan de ALV in juni 2023. 

Actualiteiten

Prinsjesdag staat voor deur. Het bestuur spreekt over de verwachtingen en activiteiten daaromtrent, zoals de ledenbrief die na Prinsjesdag wordt verstuurd. 

 • Klimaat en energie
  Lot van Hooijdonk, commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM), praat het bestuur bij over de warmtewet en de wetgeving gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Deze wetgeving is actueler en urgenter dan ooit. Ook wordt kort gesproken over de plannen die minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat dit najaar zal presenteren onder de noemer ‘Water en Bodem Sturend’. Gemeenten worden hierdoor op tal van manieren geraakt. De VNG organiseert gesprekken hierover met de leden.
   
 • Nationale Cyber Security Strategie (NCCS)
  Directeur Informatiesamenleving, Nathan Ducastel, informeert het bestuur over de inbreng van de VNG en de ‘cyberburgemeesters’ op dit onderwerp. Het is van groot belang dat deze inbreng daadwerkelijk wordt meegenomen door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die deze strategie opstellen.
   
 • Omgevingswet 
  Directeur Fysieke Leefomgeving, Albert Vermuë, meldt de stand van zaken over de invoering van de Omgevingswet. Eind november wordt duidelijk of de wet definitief per 1 januari 2023 kan worden ingevoerd. 
   
 • Armoedebestrijding en noodfonds
  Voorzitter van de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI), Peter Heijkoop, vertelt dat de VNG in overleg is met het kabinet over het noodfonds, de werking ervan en de rol van gemeenten. Rust en perspectief voor inwoners en uitvoerbaarheid voor gemeenten zijn voor de VNG essentieel. De urgentie van de energiecrisis vraagt om zeer acute maatregelen door de overheid, maar Heijkoop spreekt ook de wens uit dat het rijk werk maakt van duidelijkheid op de middellange en lange termijn.

Verenigingsvisie 2030

De directie van de VNG presenteert de concept Verenigingsvisie 2030, waarin een sterke lokale bestuurslaag centraal staat. Het bestuur complimenteert de opstellers en stemt ermee in het concept de komende maanden met de leden te bespreken, om te komen tot een definitieve visie die tijdens de ALV in juni 2023 ter goedkeuring aan de leden kan worden voorgelegd.

Overige onderwerpen

Het bestuur stemt in met de gezamenlijk Actieagenda Gemeentelijke Handhaving 2022-2024, opgesteld door de commissie Veiligheid en Bestuur. Verder bespreekt het bestuur de CAO Gemeenten 2023 en ABP pensioenregeling 2026. Het bestuur stemt er ook mee in dat de VNG, namens de gemeenten, de voorziening in beheer neemt die de digitale overdracht van de verkiezingsuitslagen van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023 mogelijk maakt. 

Ten slotte

De voorzitter sluit de vergadering af met een terugblik op de afgelopen bestuursperiode. Hij bedankt eenieder voor haar/zijn inzet van de afgelopen jaren. De aanwezigen typeren de afgelopen bestuursperiode als leuk, plezierig, inspirerend, leerzaam en soms spannend. Complimenten worden uitgesproken richting voorzitter Jan van Zanen en het VNG Bureau.